Lainsäädäntö

Tieto ja sosiaaliset normit vaikuttavat kuluttajan sähkönkäyttöön

Älykäs sähköjärjestelmä saadaan aikaan kehittyvällä teknologialla, joka edellyttää sähkön tuotannon ja kulutuksen muutosta sekä vaatii kotitalouksien ja yritysten osallistumista. Muutosta pyritään edistämään osaltaan myös informaatio-ohjauksella. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvitetään informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta Porvoon alueella.

12/2019

teksti Enni Ruokamo ja Rauli Svento

kuvat Aku Häyrynen, Lehtikuva

Kotitalouksien sähkönkulutuksen muutoksessa on tärkeä roolinsa niin kulutuksen ajoituksella kuin määrälläkin. Kulutuskäyttäytymisen muuttaminen voi kuitenkin olla kotitalouksille haastavaa ja tuntua epäolennaiselta. Kokeilujen tavoitteena on rohkaista kuluttajia käyttäytymisen muutokseen ilman, että heidän valintamahdollisuuksia rajoitetaan tai taloudellisia kannustimia muutetaan. Käyttäytymisen muutos pyritään saamaan aikaiseksi tuuppaamalla ”nudge” kuluttajaa esimerkiksi informaation tai sosiaalisen normin avulla eli jakamalla tietoa kotitalouden sähkönkulutuksen tasosta suhteessa muihin samankaltaisiin talouksiin.

Satunnaiskokeilu varmistaa tuuppauksen vaikuttavuuden arvioinnin

Kuinka tuuppaamisen vaikuttavuutta sitten arvioidaan? Satunnaiskokeilu on tässä erinomainen arviointityökalu. Tämä perustuu luotettavaan tutkimusasetelmaan, jossa tutkittava kohdejoukko jaetaan satunnaisesti tuuppaus- ja verrokkiryhmiin. Näin voidaan varmistua, että tuuppaus- ja verrokkiryhmän sähkönkulutuksen erot johtuvat nimenomaan tuupatun ryhmän altistamisesta kokeiltavalle ohjaukselle. Satunnaistettu koeasetelma on siis periaatteessa samankaltainen kuin pari vuotta sitten toteutetussa perustulokokeilussa.

Maailmalla toteutetut sähkönkulutuksen satunnaiskokeilut osoittavat, että kuluttajien sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa informaation ja sosiaalisten normien avulla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutetussa laajassa satunnaiskokeilussa havaittiin kotitalouksien vähentäneen sähkönkulutustaan keskimäärin kaksi prosenttia saatuaan kuukausittaisia informaatiokirjeitä. Nämä kirjeet sisälsivät energiansäästövinkkejä ja tietoa omasta sähkönkulutuksesta. Lisäksi kotitalouksien omaa kulutustietoa oli suhteutettu muiden kotitalouksien kulutukseen.

Sähkön kulutusjousto kokeilun keskiössä

Myös uudessa suomalaisessa tutkimuksessa on selvitetty informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta. Sähkönkulutuksen satunnaiskokeilu toteutettiin Porvoon alueella marraskuusta 2018 joulukuuhun 2019. Satunnaiskokeiluun osallistui vajaat 700 kotitaloutta ja se toteutettiin Strategisen tutkimuksen neuvoston BCDC Energia -hankkeen, Energiaviraston, Motiva Oy:n ja Porvoon Energia Oy:n yhteistyönä.

Porvoon Energian asiakkaille toteutetun satunnaiskokeilun tavoitteena oli selvittää informaatio-ohjauksen, online-palvelun käytön ja sosiaalisen normin vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen. Informaatio-ohjausta annettiin kuukausittain sähköpostitse lähetetyissä uutiskirjeissä, jotka sisälsivät tietoa ja erilaisia energiansäästövinkkejä. Lisäksi yhdelle tuupattavalle ryhmälle kehitettiin sosiaalisen normin ideaa hyödyntävä online-vertailutyökalu, jonka kautta kotitalous pääsi tarkastelemaan omaa sähkönkulutustaan suhteessa muihin samankaltaisiin kotitalouksiin.

Tuloksia hyödynnetään neuvonnassa

Alustavat tulokset satunnaiskokeilusta ovat mielenkiintoisia ja lupaavia. Ne ovat uusia suomalaisessa käyttäytymistaloustieteen tutkimuksessa ja niitä voidaan hyödyntää kotitalouksien sähkön kulutusjoustoa edistävässä neuvonnassa. Ensimmäisen kerran tuloksia esitellään Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä Helsingissä 21. tammikuuta 2020.

 

Lue myös

Lainsäädäntö

Uuden ekosuunnitteluasetuksen valmistelu etenee – Suomi haluaa, että sääntely on johdonmukaista ja hallinnollinen taakka ei lisäänny turhaan

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa kestävien tuotteiden aloitteen, jossa nykyinen ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Asetusehdotuksen mukaan laajalle joukolle tuotteita asetetaan paitsi energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia, myös kiertotalouteen liittyviä. Asetus tuo siis esimerkiksi sääntelyyn kuuluville tuotteille niitä koskevia tietoja sisältävän digitaalisen tuotepassin sekä myymättömien tuotteiden hävitystä koskevia vaatimuksia.

12/2022

Lainsäädäntö

Virheellinen tarjous saattaa olla markkinoiden manipulointia

Tiesitkö, että myös epähuomiossa tehty virheellinen tarjous energian tukkumarkkinoilla saattaa olla kiellettyä markkinoiden manipulointia? Viime aikoina energiamarkkinoilla on tavanomaista useammin nähty poikkeuksellista kireyttä. Tällöin virheellisellä tarjouksella voi olla merkittäväkin markkinavaikutus.

11/2022

Lainsäädäntö

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laskee - mitä tästä seuraa?

Hallitus on päättänyt laskea jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Tavoitteena on alentaa liikennepolttoaineiden pumppuhintoja, mutta hinnanalennusten toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa.

06/2022