Lainsäädäntö

Tieto ja sosiaaliset normit vaikuttavat kuluttajan sähkönkäyttöön

Älykäs sähköjärjestelmä saadaan aikaan kehittyvällä teknologialla, joka edellyttää sähkön tuotannon ja kulutuksen muutosta sekä vaatii kotitalouksien ja yritysten osallistumista. Muutosta pyritään edistämään osaltaan myös informaatio-ohjauksella. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvitetään informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta Porvoon alueella.

12/2019

teksti Enni Ruokamo ja Rauli Svento

kuvat Aku Häyrynen, Lehtikuva

Kotitalouksien sähkönkulutuksen muutoksessa on tärkeä roolinsa niin kulutuksen ajoituksella kuin määrälläkin. Kulutuskäyttäytymisen muuttaminen voi kuitenkin olla kotitalouksille haastavaa ja tuntua epäolennaiselta. Kokeilujen tavoitteena on rohkaista kuluttajia käyttäytymisen muutokseen ilman, että heidän valintamahdollisuuksia rajoitetaan tai taloudellisia kannustimia muutetaan. Käyttäytymisen muutos pyritään saamaan aikaiseksi tuuppaamalla ”nudge” kuluttajaa esimerkiksi informaation tai sosiaalisen normin avulla eli jakamalla tietoa kotitalouden sähkönkulutuksen tasosta suhteessa muihin samankaltaisiin talouksiin.

Satunnaiskokeilu varmistaa tuuppauksen vaikuttavuuden arvioinnin

Kuinka tuuppaamisen vaikuttavuutta sitten arvioidaan? Satunnaiskokeilu on tässä erinomainen arviointityökalu. Tämä perustuu luotettavaan tutkimusasetelmaan, jossa tutkittava kohdejoukko jaetaan satunnaisesti tuuppaus- ja verrokkiryhmiin. Näin voidaan varmistua, että tuuppaus- ja verrokkiryhmän sähkönkulutuksen erot johtuvat nimenomaan tuupatun ryhmän altistamisesta kokeiltavalle ohjaukselle. Satunnaistettu koeasetelma on siis periaatteessa samankaltainen kuin pari vuotta sitten toteutetussa perustulokokeilussa.

Maailmalla toteutetut sähkönkulutuksen satunnaiskokeilut osoittavat, että kuluttajien sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa informaation ja sosiaalisten normien avulla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa toteutetussa laajassa satunnaiskokeilussa havaittiin kotitalouksien vähentäneen sähkönkulutustaan keskimäärin kaksi prosenttia saatuaan kuukausittaisia informaatiokirjeitä. Nämä kirjeet sisälsivät energiansäästövinkkejä ja tietoa omasta sähkönkulutuksesta. Lisäksi kotitalouksien omaa kulutustietoa oli suhteutettu muiden kotitalouksien kulutukseen.

Sähkön kulutusjousto kokeilun keskiössä

Myös uudessa suomalaisessa tutkimuksessa on selvitetty informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta. Sähkönkulutuksen satunnaiskokeilu toteutettiin Porvoon alueella marraskuusta 2018 joulukuuhun 2019. Satunnaiskokeiluun osallistui vajaat 700 kotitaloutta ja se toteutettiin Strategisen tutkimuksen neuvoston BCDC Energia -hankkeen, Energiaviraston, Motiva Oy:n ja Porvoon Energia Oy:n yhteistyönä.

Porvoon Energian asiakkaille toteutetun satunnaiskokeilun tavoitteena oli selvittää informaatio-ohjauksen, online-palvelun käytön ja sosiaalisen normin vaikutuksia kotitalouksien sähkönkulutukseen. Informaatio-ohjausta annettiin kuukausittain sähköpostitse lähetetyissä uutiskirjeissä, jotka sisälsivät tietoa ja erilaisia energiansäästövinkkejä. Lisäksi yhdelle tuupattavalle ryhmälle kehitettiin sosiaalisen normin ideaa hyödyntävä online-vertailutyökalu, jonka kautta kotitalous pääsi tarkastelemaan omaa sähkönkulutustaan suhteessa muihin samankaltaisiin kotitalouksiin.

Tuloksia hyödynnetään neuvonnassa

Alustavat tulokset satunnaiskokeilusta ovat mielenkiintoisia ja lupaavia. Ne ovat uusia suomalaisessa käyttäytymistaloustieteen tutkimuksessa ja niitä voidaan hyödyntää kotitalouksien sähkön kulutusjoustoa edistävässä neuvonnassa. Ensimmäisen kerran tuloksia esitellään Uusiutuvan energian ajankohtaispäivässä Helsingissä 21. tammikuuta 2020.

 

Lue myös

Lainsäädäntö

Uusi unionin tuomioistuimen tuomio korostaa unionin oikeuden tavoitteita ja viranomaisen riippumattomuutta

Tuomioistuimen Saksan liittotasavaltaa koskeva ratkaisu on linjaus koko Euroopan unionille. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön valmistelu osoitti, että kansallisen viranomaisen toiminnan riippumattomuudesta on huolehdittava myös Suomessa.

10/2021

Lainsäädäntö

EU uudistaa päästökauppaa

Euroopan unioni uudistaa päästökauppadirektiivin pyrkiessään kohti uutta, kiristettyä päästötavoitetta vuodelle 2030. Euroopan komission tavoitteena on sekä kiristää päästörajoja että laajentaa päästökauppaa uusille sektoreille.

06/2021

Lainsäädäntö

Uusiutuvan energian tukijärjestelmien kannattavuus puntarissa

Vuonna 2011 avattiin uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmä, jossa tukitaso määräytyy hallinnollisesti. Vuonna 2018 toteutettiin tukien teknologianeutraali tarjouskilpailu, jossa tukitaso muodostui huomattavasti tariffijärjestelmän tukitasoa alhaisemmaksi. Miten erot näkyvät hankkeiden kannattavuudessa?

09/2020