Lainsäädäntö

Ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuoteryhmiin

Euroopan komission asetusehdotuksen mukaan lähes kaikki tuotteet EU:n markkinoilla on jatkossa suunniteltava niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat helposti korjattavia, kierrätettäviä ja pitkäikäisiä.

04/2022

teksti Anu Becker

kuvat Pexels

Energiaan liittyvistä tuotteista tunnetut ekosuunnittelusäädökset laajenevat elektroniikkaan, tekstiileihin, huonekaluihin ja lähes kaikkiin tuotteisiin EU:n markkinoilla.

Euroopan komissio julkaisi maaliskuun lopussa kestävien tuotteiden aloitteen, jonka mukaisesti nykyinen ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan ekosuunnitteluasetuksella. Asetusehdotuksen mukaan laajalle joukolle tuotteita asetetaan energiatehokkuuden rinnalle merkittäviä kiertotalousvaatimuksia. Keskeisiä uudistuksia ovat myös tuotteen tiedot yhteen kokoava digitaalinen tuotepassi sekä myymättömien tuotteiden hävitystä koskevat vaatimukset.

Mihin kaikkiin tuoteryhmiin ekosuunnittelun vaatimukset laajenevat ja missä järjestyksessä johtava asiantuntija Juha Toivanen?

Ehdotus mahdollistaa ekosuunnittelun sääntöjen laajentamisen kaikille EU:n markkinoille tuotaville tai siellä käyttöönotettaville fyysisille tavaroille, myös välituotteille ja komponenteille. Vain muutamat alat, kuten elintarvikkeet, rehut ja lääkkeet, eivät kuulu ehdotuksen soveltamisalaan.

Ehdotuksen mukaan ekosuunnitteluasetus toimisi vanhan direktiivin tapaan puitekehyksenä, ja sen nojalla annettaisiin tuoteryhmiä tai tuotejoukkoja koskevia asetuksia niiden ominaisuudet ja erityispiirteet huomioiden. Komissio julkaisee vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin työsuunnitelman, jossa esitetään tulevina vuosina tarkasteltavat tuoteryhmät. Työohjelmaan valittaviin tuoteryhmiin vaikuttavat muun muassa ilmasto-, ympäristö- ja energiatavoitteet, tuotteiden parantamispotentiaalit, myyntimäärät ja elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Uuden asetusehdotuksen mukaisesta työsuunnitelmasta järjestetään julkinen kuuleminen vuoden 2022 loppuun mennessä. Alustavassa arvioinnissa on havaittu, että tekstiilit, huonekalut, patjat, renkaat, pesuaineet, maalit, voiteluaineet sekä välituotteet, kuten rauta, teräs ja alumiini ovat ympäristövaikutuksiltaan ja parannuspotentiaaleiltaan suuria tuoteluokkia. Nämä ovat todennäköisiä tuoteryhmiä ensimmäiseen työsuunnitelmaan. Uuden asetuksen mukaisia tuoteasetuksia aletaan alustavan suunnitelman mukaan valmistella vuonna 2024, jolloin niitä on tulossa yhteensä 30 uudelle tuotteelle vuoteen 2030 mennessä.

Energiaan liittyvien tuotteiden osalta sen sijaan jatketaan toistaiseksi vanhan ekosuunnitteludirektiivin mukaisen työsuunnitelman mukaan. Komission 30.3.2022 julkaiseman energiaan liittyvien tuotteiden työsuunnitelman mukaan vuosina 2022–2026 uudelleenkatselmoidaan 33 vanhaa ja valmistellaan viisi uutta tuoteasetusta energiaan liittyville tuotteille.

Millaisia kiertotalousvaatimuksia tuoteryhmille on tulossa?

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi myös luonnonvarojen riittävyyteen ja kestävään käyttöön pitää kiinnittää huomiota ja sen vuoksi uusi asetusehdotus nostaa ekosuunnittelusääntelyssä kiertotalouden vahvasti energiatehokkuuden rinnalle. Ekosuunnitteluvaatimuksia voitaisiin jatkossa asettaa tuoteryhmäkohtaisesti koko tuotteen elinkaareen kaikkiin vaiheisiin liittyen.

Vaatimuksilla voidaan esimerkiksi parantaa tuotteiden kestävyyttä, luotettavuutta, uudelleenkäytettävyyttä, päivitettävyyttä, korjattavuutta, ylläpitämistä ja kunnostamista sekä energia- ja resurssitehokkuutta. Vaatimuksilla voidaan myös esimerkiksi rajoittaa aineita, jotka vaikeuttavat tuotteiden kierrätettävyyttä tai asettaa vaatimuksia uudelleenvalmistuksen ja kierrättämisen helpottamiseksi. Lisäksi voidaan asettaa rajoja tuotteiden sisältämän kierrätysmateriaalin määrälle.

Ehdotus mahdollistaa myös tietovaatimusten asettamisen tuotteille, jotta on mahdollista saada enemmän tietoa tarjolla olevien tuotteiden vaikutuksista ja tehdä kestävämpiä valintoja läpi arvoketjun.

Kaikille säännellyille tuotteille tulee digitaalinen tuotepassi. Mitä tuotepassi kertoo?

Digitaaliseen tuotepassiin voidaan koota kattavasti tietoa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä, haitallisten aineiden sisällöstä sekä tietoa ja ohjeistusta siitä, miten tuotteen voi korjata tai kierrättää. Sen avulla voidaan muun muassa parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä arvoketjussa ja helpottaa viranomaisten tuotetarkastuksia.

Tuotepassiin tulevat tietovaatimukset mietitään aina tapauskohtaisesti tuoteryhmän asetuksen valmistelun yhteydessä. Tuotepassia koskevat vaatimukset laaditaan niin, että kaikki arvoketjun toimijat, mukaan lukien kuluttajat, talouden toimijat ja toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, pääsevät käsiksi heitä koskeviin tuotetietoihin.

Kuluttaja pääsee katsomaan digitaalisen tuotepassin tietoja esimerkiksi skannaamalla tuotteessa olevan QR-koodin.

Miten myymättömien tuotteiden hävittämistä tullaan rajoittamaan?

Läpinäkyvyyden vuoksi kaikkien myymättömiä tuotteita hävittävien toimijoiden pitäisi jatkossa ilmoittaa julkisesti tietoja hävitetyistä tuotteista, hävittämisen syistä sekä siitä miten hävittäminen tehtiin. Lisäksi tuoteryhmäkohtaisesti voidaan kokonaan kieltää myymättä jääneiden kulutustavaroiden hävittäminen, jos se nähdään tietyssä tuoteryhmässä ongelmaksi.

Mitä ekosuunnitteluasetuksen aikataulusta tiedetään tällä hetkellä?

Uuden ekosuunnitteluasetuksen neuvottelut ovat vasta alkamassa ja asetus valmistuu arviolta 1-2 vuoden kuluttua.

Energiaan liittyvien tuotteiden asetusten valmistelut etenevät koko ajan. Lähivuosina uusitaan lähes kaikki vanhat asetukset sekä valmistellaan kokonaan uudet asetukset viidelle tuoteryhmälle, kuten älypuhelimille ja tableteille.

Uuden direktiivin mukaisia tuoteasetuksia aletaan alustavan suunnitelman mukaan valmistella vuonna 2024, jolloin niitä on tulossa yhteensä 30 uudelle tuotteelle vuoteen 2030 mennessä.

Ekosuunnittelusäädösten laajentaminen on osa EU:n kiertotaloutta edistävää aloitepakettia. Millaisia tuloksia energiaan liittyvien tuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksilla on saatu EU:ssa?

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäsäädökset ovat olleet yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Pelkästään vuonna 2021 nykyiset ekosuunnitteluvaatimukset säästivät EU:n kuluttajilta 120 miljardia euroa energialaskuissa.

Arvioiden mukaan ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiosta EU:n primäärienergiankäyttö on vähentynyt vuonna 2020 noin 10 prosenttia (1037 TWh) ja vähenee vuonna 2030 noin 18 prosenttia (1533 TWh) verrattuna tilanteeseen ilman sääntelyä.

EU:n vähentynyt sähkön kokonaiskulutus vuonna 2020 vastaa suurin piirtein Euroopan vesi- tai tuulienergian kokonaistuotantoa. Keskivertotalous EU:ssa on säästänyt niiden ansiosta energiaa noin tuhat kilowattituntia vuodessa.

Lue lisää ekosuunnitteluinfon sivuilta

Lue myös

Lainsäädäntö

EU lainsäädännöllä sähkölaitteista pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä

Kun kodinkone tai sähkölaite hajoaa, on usein edessä uuden laitteen hankinta. Vaikka korjaaminen olisi ekologisin ja järkevin vaihtoehto, on se usein hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä muuttuu, kun tuotteiden lainsäädäntöä päivitetään ja uusia tuotteita tulee EU:n ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Ekosuunnittelu tähtää entistä enemmän energiatehokkuuden lisäksi myös laitteiden käyttöiän pidentymiseen ja entistä parempaan kierrätettävyyteen.

06/2023

Lainsäädäntö

Sovintoa kiistoihin

Syyskuussa 2023 toimintansa aloittanut energiamarkkinariitalautakunta ratkoo elinkeinoharjoittajien ja sähköalan yritysten välisiä sähkömarkkinakiistoja. Riippumaton ja puolueeton lautakunta antaa ratkaisuehdotuksia erimielisyyksiin, jotka koskevat sähkömarkkinalain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

09/2023

Lainsäädäntö

Uudistunut sähkömarkkinalaki lisää toimitusvarmuutta ja kuluttajan oikeuksia

Sähkömarkkinalaki uudistui kesäkuussa 2023. Se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää sähkön toimitusvarmuutta vähähiilisyyden muokatessa sähkömarkkinoita.

09/2023