Lainsäädäntö

Älyverkkoforum etsii keinoja rikastaa energiankuluttajan roolia

Älyverkkoforum etsii konkreettisia ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi. Työn keskiössä ovat kulutusjouston, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien ja energiayhteisöjen kehittäminen.

06/2020

teksti Antti Paananen

kuvat Pixabay

Energiaviraston perusti kesällä 2019 älyverkkoforumin tukemaan Euroopan unionin puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Älyverkkoforumin työ alkoi viime syksynä ja sen toimikausi jatkuu elokuuhun 2021 asti.

Älyverkkoforumin työn pohjana toimivat älyverkkotyöryhmän ehdotukset, työryhmän luoma älyverkkovisio sekä puhtaan energian paketin asettamat velvoitteet. Älyverkkoforumin keskeisinä tavoitteina ovat:

  1. tukea puhtaan energian paketin ja älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanoa erityisesti kulutusjouston, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien ja energiayhteisöjen osalta,
  2. käydä vuoropuhelua verkkoyhtiöiden sääntelymallin kehittämisestä siten, että sillä edistetään kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kulutusjouston tehokasta hyödyntämistä verkkotoiminnassa, kansalaisten energiayhteisöjä sekä asiakaskeskeistä vähittäismarkkinamallia, ja
  3. kartoittaa ja jakaa kokemuksia toimintamalleista ja parhaista käytännöistä puhtaan energian paketin ja älyverkkovision tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaskeskeinen vähittäismarkkinamalli kehittyy

Viime talven ja kevään aikana älyverkkoforumissa käsiteltyjä aiheita ovat olleet jakeluverkonhaltijoiden uudet tehtävät liittyen markkinaehtoisten joustojen käyttämiseen verkkotoiminnassa sekä riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsyyn liittyvät asiat. Näiden teemojen lisäksi forumissa on keskusteltu ministeriössä valmisteilla olevista mittarointiin ja energiayhteisöihin liittyvistä säädösmuutoksista.

Ensi syksyn aikana forumissa käsitellään asiakaskeskeiseen vähittäismarkkinamalliin liittyviä kysymyksiä sekä uusien toimintamallien ja -tapojen kokeilemista ja pilottien mahdollistamista.

Älyverkkoforumin tavoitteena on keskustella sidosryhmien kesken teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi. Energiavirasto onkin hyödyntänyt forumissa käytyjä keskusteluita ja kuulemisia valmistellessaan ehdotuksensa ministeriölle riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsemisestä.

Älyverkkoforumin rinnalla Energiavirasto on käynnistänyt Motivan kanssa erillisen kulutusjoustoviestintä-hankkeen, jonka edistymisestä informoidaan älyverkkoforumia säännöllisesti.

Energiavirasto on kutsunut älyverkkoforumiin edustajat keskeisiä energia-alan toimijoita sekä sähkön käyttäjiä edustavilta tahoilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Älyverkkoforumin kokouksissa käsitellyt esitykset ja kokousmuistiot ovat saatavilla Energiaviraston sivuilla.

Lue myös

Lainsäädäntö

Uusiutuvan energian tukijärjestelmien kannattavuus puntarissa

Vuonna 2011 avattiin uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmä, jossa tukitaso määräytyy hallinnollisesti. Vuonna 2018 toteutettiin tukien teknologianeutraali tarjouskilpailu, jossa tukitaso muodostui huomattavasti tariffijärjestelmän tukitasoa alhaisemmaksi. Miten erot näkyvät hankkeiden kannattavuudessa?

09/2020

Lainsäädäntö

Tieto ja sosiaaliset normit vaikuttavat kuluttajan sähkönkäyttöön

Älykäs sähköjärjestelmä saadaan aikaan kehittyvällä teknologialla, joka edellyttää sähkön tuotannon ja kulutuksen muutosta sekä vaatii kotitalouksien ja yritysten osallistumista. Muutosta pyritään edistämään osaltaan myös informaatio-ohjauksella. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa selvitetään informaatio-ohjauksen vaikuttavuutta Porvoon alueella.

12/2019

Lainsäädäntö

Kiinteälle biomassalle kestävyyskriteerit – miksi, mitä ja milloin?

Kestävyyskriteerien soveltamisala laajenee nestemäisistä biopolttoaineista ja bionesteistä vuonna 2021 myös sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannossa käytettyihin kaasumaisiin ja kiinteisiin biomassapolttoaineisiin. Metsäbiomassalle asetettujen kestävyyskriteerien tarkoituksena on varmistua siitä, että metsäbiomassan kysynnän kasvusta huolimatta korjuu tehdään kestävällä tavalla.

12/2019