Lainsäädäntö

Älyverkkoforum etsii keinoja rikastaa energiankuluttajan roolia

Älyverkkoforum etsii konkreettisia ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi. Työn keskiössä ovat kulutusjouston, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien ja energiayhteisöjen kehittäminen.

06/2020

teksti Antti Paananen

kuvat Pixabay

Energiaviraston perusti kesällä 2019 älyverkkoforumin tukemaan Euroopan unionin puhtaan energian paketin säännösten, TEM:n asettaman älyverkkotyöryhmän ehdotusten ja älyverkkovision täytäntöönpanoa. Älyverkkoforumin työ alkoi viime syksynä ja sen toimikausi jatkuu elokuuhun 2021 asti.

Älyverkkoforumin työn pohjana toimivat älyverkkotyöryhmän ehdotukset, työryhmän luoma älyverkkovisio sekä puhtaan energian paketin asettamat velvoitteet. Älyverkkoforumin keskeisinä tavoitteina ovat:

  1. tukea puhtaan energian paketin ja älyverkkotyöryhmän ehdotusten täytäntöönpanoa erityisesti kulutusjouston, kuluttajien valinnanmahdollisuuksien ja energiayhteisöjen osalta,
  2. käydä vuoropuhelua verkkoyhtiöiden sääntelymallin kehittämisestä siten, että sillä edistetään kulutusjouston markkinoille pääsyä ja kulutusjouston tehokasta hyödyntämistä verkkotoiminnassa, kansalaisten energiayhteisöjä sekä asiakaskeskeistä vähittäismarkkinamallia, ja
  3. kartoittaa ja jakaa kokemuksia toimintamalleista ja parhaista käytännöistä puhtaan energian paketin ja älyverkkovision tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaskeskeinen vähittäismarkkinamalli kehittyy

Viime talven ja kevään aikana älyverkkoforumissa käsiteltyjä aiheita ovat olleet jakeluverkonhaltijoiden uudet tehtävät liittyen markkinaehtoisten joustojen käyttämiseen verkkotoiminnassa sekä riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsyyn liittyvät asiat. Näiden teemojen lisäksi forumissa on keskusteltu ministeriössä valmisteilla olevista mittarointiin ja energiayhteisöihin liittyvistä säädösmuutoksista.

Ensi syksyn aikana forumissa käsitellään asiakaskeskeiseen vähittäismarkkinamalliin liittyviä kysymyksiä sekä uusien toimintamallien ja -tapojen kokeilemista ja pilottien mahdollistamista.

Älyverkkoforumin tavoitteena on keskustella sidosryhmien kesken teemoihin liittyvistä konkreettisista ehdotuksista lainsäädännön kehittämiseksi. Käytyjen keskusteluiden pohjalta Energiavirasto laatii tarpeen mukaan aloitteita työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi. Energiavirasto onkin hyödyntänyt forumissa käytyjä keskusteluita ja kuulemisia valmistellessaan ehdotuksensa ministeriölle riippumattomien aggregaattoreiden markkinoille pääsemisestä.

Älyverkkoforumin rinnalla Energiavirasto on käynnistänyt Motivan kanssa erillisen kulutusjoustoviestintä-hankkeen, jonka edistymisestä informoidaan älyverkkoforumia säännöllisesti.

Energiavirasto on kutsunut älyverkkoforumiin edustajat keskeisiä energia-alan toimijoita sekä sähkön käyttäjiä edustavilta tahoilta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Älyverkkoforumin kokouksissa käsitellyt esitykset ja kokousmuistiot ovat saatavilla Energiaviraston sivuilla.

https://reiluaenergiaa.wp.agendahelsinki.fi/energiamarkkinat/riippumaton-aggregaattori-tuo-merkittavan-muutoksen-sahkomarkkinoille/

Lue myös

Lainsäädäntö

EU lainsäädännöllä sähkölaitteista pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä

Kun kodinkone tai sähkölaite hajoaa, on usein edessä uuden laitteen hankinta. Vaikka korjaaminen olisi ekologisin ja järkevin vaihtoehto, on se usein hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä muuttuu, kun tuotteiden lainsäädäntöä päivitetään ja uusia tuotteita tulee EU:n ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Ekosuunnittelu tähtää entistä enemmän energiatehokkuuden lisäksi myös laitteiden käyttöiän pidentymiseen ja entistä parempaan kierrätettävyyteen.

06/2023

Lainsäädäntö

Sovintoa kiistoihin

Syyskuussa 2023 toimintansa aloittanut energiamarkkinariitalautakunta ratkoo elinkeinoharjoittajien ja sähköalan yritysten välisiä sähkömarkkinakiistoja. Riippumaton ja puolueeton lautakunta antaa ratkaisuehdotuksia erimielisyyksiin, jotka koskevat sähkömarkkinalain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

09/2023

Lainsäädäntö

Uudistunut sähkömarkkinalaki lisää toimitusvarmuutta ja kuluttajan oikeuksia

Sähkömarkkinalaki uudistui kesäkuussa 2023. Se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää sähkön toimitusvarmuutta vähähiilisyyden muokatessa sähkömarkkinoita.

09/2023