Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

teksti Johanna Pakkala

kuvat Canva

Päästöoikeuksien huutokaupan lisäksi, oikeuksia myönnetään toiminnanharjoittajille ilmaisjakosääntöjen mukaisesti. Päästöoikeuksien ilmaisjakoon oikeutetut toimialat on määritelty EU:n päästökauppadirektiivissä. Ilmaisjaon tarkoitus on hillitä hiilivuotoa, jossa yritykset siirtävät tai perustavat tuotantoa Euroopan unionin ulkopuolelle välttääkseen EU:n päästökauppajärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia. Komissio on arvioinut hiilivuodolle alttiiksi toimialoiksi tietyt teollisuuden toimialat, kuten muun muassa metalli- ja terästeollisuuden sekä kemianteollisuuden. Ilmaisjaon piiriin kuuluu myös kaukolämmön- ja jäähdytyksen tuotanto.

Hiilivuotoriskille alttiit toimialat saavat päästöoikeuksien ilmaisjakoa 100 prosenttia sääntöjen perusteella laskettavasta määrästä. Muut ilmaisjakoon oikeutetut toimialat saavat alkuun 30 prosenttia säännösten mukaisesta määrästä, mutta osuus laskee vuoden 2026 jälkeen tasasuuruisin erin nollaan vuonna 2030. Osuuden lasku ei kuitenkaan koske kaukolämpöä tai -jäähdytystä.

Suomessa maksutta jaettavat päästöoikeudet jaetaan päästökaupan ilmaisjakoa saavien laitosten edellistä vuotta koskevien tuotantotasoraporttien tietojen tarkistuksen jälkeen. Energiavirasto ei kirjaa päästöoikeuksia ennen raporttien läpikäymistä. Päästöihin ja ilmaisjaon myöntämiseen liittyvien tietojen tulee olla kolmannen osapuolen, Energiaviraston hyväksymän todentajan, varmentamia.

Ilmaisjaon sääntöihin kuuluu, että myönnetyt päästöoikeusmäärät voivat muuttua jopa vuosittain, riippuen ylittääkö laitoksen kahden edellisen vuoden tuotantotason liukuva keskiarvo säädetyn kynnysarvon.

Muualla EU:ssa ilmaisjaon käytännöt pääsääntöisesti poikkeavat Suomen menettelystä. Tämä poikii Energiavirastoon aika ajoin kysymyksiä, miksi Suomessa ilmaisjako toteutetaan jälkijättöisesti.

Suomen tapa toteuttaa ilmaisjako on tehokas ja järkevä niin toiminnanharjoittajalle kuin viranomaiselle. Päästöoikeusmäärä muuttuu vuosittain arviolta noin puolella laitoksista. Jos päästöoikeudet jaettaisiin ennen tuotantotasoraporttien käsittelyä kuten joissain jäsenmaissa, se johtaisi osalla laitoksista päästöoikeuksien takaisinperintään . Takaisinperintä aiheuttaisi merkittävää hallinnollista taakkaa.

Laitosten päästöoikeusmääriä muutetaan yhä useammin

Päästöoikeusmäärien muuttaminen on yleistynyt merkittävästi neljännellä päästökauppakaudella 2021–2030. Energiavirasto muuttaa oikeuksien määriä aiempaa matalammilla kynnysarvoilla, jotta muutokset vastaavat tarkemmin laitoksilla muuttuneita tuotantotasoja. Tästä syystä Energiavirastolla on entistä suurempi määrä muutoksia käsiteltävänä ja sen myötä päästöoikeuksien jakaminen laitoksille on jonkin verran hidastunut.

Vuonna 2023 päästöoikeuksien myöntäminen etenee tutulla aikataululla

Vielä vuonna 2023 päästöoikeudet jaetaan tutussa aikataulussa. Laitokset, joiden päästöoikeusmääriä ei muuteta, saavat päästöoikeutensa kesäkuun loppuun mennessä. Muilla laitoksilla muutettavat päästöoikeusmäärät on ensin hyväksytettävä Euroopan komissiolla, joka antaa muutoksista päätöksen neljä kertaa vuodessa. Päästökauppalain mukaan Energiavirasto tekee aina myös vastaavat kansalliset päästöoikeuksien muutospäätökset.

Nykyisellä komission päätösaikataululla Energiavirasto antaa ensimmäiset omat muutospäätöksensä elokuussa. Sitä seuraava komission muutospäätös on odotettavissa marraskuussa ja viraston päätökset vastaavasti vuodenvaihteen molemmin puolin.

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Euroopan komissio julkaisi kesällä 2021 Fit for 55 -ilmastopaketin, jonka 12 esitystä vaikuttavat muun muassa energiaan, polttoaineisiin, liikenteeseen, rakennusten energiatehokkuuteen, maankäyttöön ja metsätalouteen. Ilmastopaketin myötä myös päästökauppadirektiiviin säädetään laajoja muutoksia, joista osa koskee ilmaisjaon jakamista ja päästöoikeuksien palauttamisen aikatauluja.

Vuodesta 2024 lähtien päästöoikeudet kirjataan vuosittain 30. kesäkuuta mennessä. Samalla laitosten velvoite palauttaa edellisen kalenterivuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia siirtyy myöhemmäksi. Ensi vuodesta lähtien palautukset tulee tehdä viimeistään 30. syyskuuta. Tuotantotasojen raportoinnin ja todentamisen määräpäivä, maaliskuun loppu, pysyy tämänhetkisen tiedon mukaan ennallaan.

Aikataulumuutoksien myötä päästöoikeusmäärien muutosten käsittelylle jää enemmän aikaa ennen jakamista. Laitosten päästömäärien raportointiin ja päästöselvityksen todentamiseen muutokset eivät myöskään vaikuta, vaan todennettu päästöselvitys on edelleen toimitettava virastolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Kansallista päästökauppalakia uudistetaan

Kansallisesti päästökaupasta säädetään päästökauppalaissa (311/2011) ja laissa lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010). Uudistuneiden direktiivien toimeenpano edellyttää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön. Päästökauppadirektiivien toimeenpanon yhteydessä on tarkoitus kumota voimassa olevat lait ja säätää uusi päästökauppalaki, johon sisällytettäisiin uudet vaatimukset kokonaisuudessaan.

Päästökauppadirektiivin toimeenpanoa on valmisteltu syksystä 2022. Työ on käynnistetty arvioimalla direktiivien sisältö, kansallinen sääntelyn tarve sekä toteuttamisvaihtoehdot ja näiden vaikutukset.

 

 

Energiavirasto on kansallinen päästökauppaviranomainen

Energiavirasto toimii Suomessa päästökauppalain (311/2011) mukaisena päästökauppaviranomaisena ja vastaa Manner-Suomen päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien laitosten päästöluvituksesta ja lupaehtojen valvonnasta, päästöoikeuksien maksutta jakamisesta, EU:n päästökaupparekisterin kansallisen osan hallinnoinnista, päästökauppatodentajien hyväksynnästä ja valvonnasta sekä toimii Suomen huutokaupanpitäjänä.

Päästökauppajärjestelmään kuuluvilla laitoksilla tulee olla Energiaviraston myöntämä kasvihuonekaasujen päästölupa sekä päästöjen tarkkailusuunnitelma. Lupaan liittyy päästöjen seuranta- ja raportointivelvoitteita sekä velvoite toimittaa vuosittain Energiavirastolle päästöoikeusmäärä, joka vastaa laitoksen edellisen kalenterivuoden päästöjä.

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023

Ilmasto

Vetyvoimainen Suomi – 10 kysymystä vetytaloudesta

Suomi tavoittelee roolia Euroopan puhtaan vetytalouden kärkijoukoissa. Mitä on vetytalous ja miksi siitä puhutaan juuri nyt niin paljon? Mikä on vedyn rooli osana päästötöntä energiajärjestelmää? Onko vety sähköä parempi ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseen?

12/2023