Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

teksti Tiina Rautalin

Päästökauppalaitosten kokonaispäästöissä on pitkällä aikavälillä ollut laskeva trendi, ja kokonaispäästöjen vähenemiseen on vaikuttanut merkittävästi polttolaitoksilla tapahtunut päästöjen vähentyminen.

Päästöjen osuus toimialoittain vuonna 2022

Vuonna 2022 päästökauppalaitoksia oli Suomessa yhteensä 501 laitosta, ja päästökauppaan kuului mukaan noin 140 toiminnanharjoittajaa. Kaikilla muilla toimialoilla päästöt laskivat vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna paitsi mineraaliöljyn jalostuksessa (kasvua 7 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna) ja mineraalivillan valmistuksessa (kasvua 10 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna). Eniten päästöt laskivat typpihapon tuotannossa (52 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna) sekä opt-in laitoksilla (34 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna).

Vuonna 2022 polttolaitosten päästöt muodostivat 42 prosenttia kokonaispäästöistä. Raudan ja teräksen tuotanto muodosti 23 prosenttia, mineraaliöljyn jalostus 14 prosenttia sekä massan ja paperin valmistus yhdeksän prosenttia kokonaispäästöistä.

 

Merkittävimpien polttoaineiden käyttö 2022

Vuonna 2022 bioperäisten polttoaineiden käyttö laski 10 prosenttia, maakaasun kulutus laski 54 prosenttia ja turpeen kulutus laski kuusi prosenttia edellisvuoden tasosta. Sen sijaan kivihiilen kulutus kasvoi 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

 

 

Bioperäisiä polttoaineita käytetään merkittäviä määriä päästökauppalaitoksilla. Vuonna 2022 suurimmat bioperäisen energian lähteet olivat mustalipeä (50 %), teollisuuden puutähde (22 %) sekä energiapuu (20 %). Puunjalostuksen sivutuotteiden, kierrätyspuun ja jalostettujen puupolttoaineiden osuus bioperäisestä energiasta oli yhteensä noin 7 prosenttia.

 

Lue myös

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023

Ilmasto

Vetyvoimainen Suomi – 10 kysymystä vetytaloudesta

Suomi tavoittelee roolia Euroopan puhtaan vetytalouden kärkijoukoissa. Mitä on vetytalous ja miksi siitä puhutaan juuri nyt niin paljon? Mikä on vedyn rooli osana päästötöntä energiajärjestelmää? Onko vety sähköä parempi ratkaisu liikenteen päästöjen vähentämiseen?

12/2023