Tekijät

Energiatehokkuudella paljon oheishyötyjä yrityksissä

Monelle pk-teollisuuden ja palvelualan yritykselle järkevä energiankäyttö on olennainen osa liiketoiminnan kannattavuutta. Energian tehokkaampi käyttö tuottaa kustannussäästöjä sekä monenlaisia oheishyötyjä. Energiatehokkuusneuvonta tukee energiatehokkuuden juurruttamista osaksi arkea, mitä se on jo monessa suomalaisessa yrityksessä.

01/2024

teksti Sirpa Mustonen

kuvat Canva

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n, Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n energiatehokkuussopimuksiin sitoutuneet pk-yritykset saavat tehostettua neuvontaa maksuttomasti Motivalta, jotta energiatehokkuustoimet saavat tuulta siipiensä alle. Neuvontaa rahoittavat kyseiset liitot ja Energiavirasto.

Energiatehokkuus on yhä luontevampi osa yritysten arkea, mutta tarve matalan kynnyksen neuvonnalle ja opastukselle ei poistu, vaikka työssä otetaan askeleita eteenpäin.

‒ Energian käytön tehostaminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii järjestelmällistä ja jatkuvaa otetta. Erityisesti pk-yrityksissä energiaan liittyvä erityisosaaminen ja siihen käytettävissä olevat resurssit, ovat usein kortilla. Neuvonnalla on pystytty tarjoamaan energiatehokkuustoimintaa tukevaa tietoa ja räätälöityä neuvontaa yritysten tarpeisiin, sanoo Tiina Sekki Energiavirastosta.

Osa energiatehokkuussopimukseen liittyneistä pk-yrityksistä on hyvässä vauhdissa energiatehokkuustyössään.

Vaasan Original Sokos Hotel Royalista energiatehokkuuden ”näyteikkuna”

Vaasan keskustassa sijaitseva Osuuskauppa KPO:n hotelli Original Sokos Hotel Royal uudistuu parhaillaan energiatehokkuuden edelläkävijähotelliksi. Innovatiiviset teknologiaratkaisut ja oma energiantuotanto kalliolämmöstä aurinkovoimalaan siivittävät muutokseen. Hotelli uudistetaan ja peruskorjataan vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana. Helmikuussa 2024 valmistuu hotellin 11-kerroksinen torniosa.

Uudistunut hotelli lämpiää uusiutuvalla energialla. Päälämmitysmuotona on kalliosta saatava maalämpö, jota varten hotellin kellariin on porattu 18 maalämpökaivoa. Hukkalämpö hyödynnetään jatkossa hotellissa maksimaalisesti. Keittiöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja jäteveden lämmön talteenottojärjestelmän tuottama lämpö hyödynnetään kiinteistön lämmitykseen lämpöpumpun avulla. Kesäaikana hukkalämpö ladataan parkkihallin alla olevaan porakaivokenttään talven lämmityskautta varten.

Älykkäät hotellihuoneet

Royal Vaasan hotellihuoneet toimivat jatkossa varausjärjestelmään integroidulla automaatiolla. Automaation avulla hotellissa tiedetään, milloin vieras on tulossa huoneeseen. Tietyt laitteet saavat virransyötön 1–2 tuntia etukäteen, jolloin ilmanvaihto ja lämmitys tehostuvat. Kun vieras astuu huoneeseen, valot syttyvät.

‒ Energiansäästö saadaan tällä tekniikalla maksimaaliseksi. Näin mittavaa, älykästä taloautomaatiojärjestelmää ei mistään muusta suomalaisesta hotellista vielä löydy, kertoo hotellinjohtaja Max Hellqvist.

Järjestelmä kerää myös paljon tietoa esimerkiksi lämpötiloista ja hiilidioksidipitoisuudesta. Sähköuudistus tuottaa niin ikään energiansäästöä 4 500 led-valaisimen ja valaistusohjausjärjestelmän avulla. Liike- ja infrapunatunnistimet huolehtivat siitä, että valaistus on päällä hotellihuoneissa, hotellin julkisissa tiloissa ja parkkihallissa vain todellisen tarpeen mukaan.

Laaja aurinkovoimala – iso osa paneeleista rakennuksen seinällä

Hotellin tornirakennuksen julkisivuun ja toisen kerroksen katolle asennetaan yhteensä 342 aurinkopaneelia. Näiden tuottamalla aurinkosähköllä katetaan 10 prosenttia rakennuksen tarvitsemasta sähköenergiasta, mikä tarkoittaa hotellille noin 12 000 euron säästöä sähkölaskussa vuosittain.

Uudistuksen valmistuttua vuonna 2025 hotellissa on yli 260 huonetta, neljä ravintolaa, kokous- ja tapahtumatilat sekä huipulla sijaitseva trooppisen lämmin saunaosasto Vaasa-näkymineen ja kattouima-altaineen.

Meconetissä kaikki ymmärtävät energiatehokkuuden tärkeyden

Meconet valmistaa metallituotteita asiakkailleen sähkötuote-, tietoliikenne-, elektroniikka-, rakennus-, terveys- sekä kulkuvälineteollisuudessa. Sen valmistamia osia on muun muassa pistorasioissa, kytkimissä, matkapuhelimissa, lukituslaitteissa, lääkeannostelijoissa, autoissa ja työkoneissa.

Viime vuosien suurimmat panostukset energiatehokkuuteen tehtiin uuden tehtaan rakentamisen yhteydessä Äänekoskella. Toimitusjohtaja Teppo Aatolan mukaan uudelle tehtaalle valittiin suoran sähkölämmityksen sijaan uusiutuvalla energialla tuotettu kaukolämpö.

‒ Modernilla kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmällä on erittäin suuri merkitys tehtaan energiankulutuksen pienenemisessä. Muissa Suomen tehtaissamme iv-tekniikka on 20−35 vuotta vanhempaa. Näin ollen kykenemme vertailemaan uuden ja modernin tekniikan tehokkuuseroja, ja ero on suuri. Suuri hyöty tulee tehokkaammasta lämmöntalteenotosta, mutta ennen kaikkea koko järjestelmän paremmasta ohjattavuudesta, Aatola toteaa.

Meconetissä energiatehokkuutta lähestytään strategiaprosessin kautta. Koko henkilöstö eli reilut 300 henkilöä on saatu sitoutettua energiatehokkuustyöhön. Energiatehokkuus on viime vuosina ollut yhtenä teemana alkuvuoden strategiatyöpajoissa, joissa henkilöstöltä muun muassa kerätään ideoita ja ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Keskeisiä seurantakohteita on energiankulutus sekä hiilidioksidipäästöt.

‒ Parhaat ideat poimitaan ja jalostetaan tehtävälistoiksi. Samalla lyödään lukkoon vastuuhenkilöt ja aikataulut. Joitakin päästövähennystavoitteita on viety ihan henkilökohtaisten tavoitteiden tasolle, toteaa laatujohtaja Juha Tolvanen Meconetistä.

Työntekijöiden koulutus energiatehokkuuteen lähtee nykyisin jo perehdytystasolta, jossa yksi osio keskittyy siihen, miten jokainen työntekijä voi omassa työssään vaikuttaa energian tehokkaaseen käyttöön ja päästöihin. Energiatehokkuustyön etenemisestä kerrotaan myös strategiapäivillä sekä noin kerran kahdessa kuussa toimitusjohtajan viikkoinfossa.

Vihreä siirtymä on noussut asiakkaiden agendalle

Myös Meconetin kansainvälinen asiakaskunta on herännyt aiheeseen.

‒ Viimeisen viiden vuoden aikana on teollisessa maailmassa tapahtunut hurja muutos. Jopa sopimuksiin asti tuodaan kestävän kehityksen teemaa, jossa energian tehokas käyttö ja jopa sen alkuperä voivat olla jollakin tapaa mainittuna tavoitteissa. Vihreä siirtymä on vahvasti globaalien asiakkaidemme agendalla, Tolvanen jatkaa.

Kaikki ymmärtävät nykyisin energiatehokkuuden tärkeyden. Yritykset arvioivat saavuttaneensa energiatehokkuuden oheishyötynä taloudellisia, tuotannollisia ja toiminnallisia hyötyjä sekä ympäristöön, maineeseen ja työskentelyolosuhteisiin liittyviä hyötyjä. Näitä on tunnistettu myös Meconetissä.

‒ Meidän toiminnallemme tärkeitä asioita ovat ainakin päästöjen väheneminen, ja sen myötä vastuullisuustoimien vaikutus asiakaskokemukseen, kilpailukyvyn koheneminen ja vaikutus tuotteiden kustannuksiin tuotanto-olosuhteiden stabiiliutta lisäämällä, parempien työskentelyolosuhteiden mukanaan tuoma tuottavuuden parantuminen sekä sähkönkulutuksen ja huippukuormien pieneneminen, Tolvanen listaa.

Maailmanluokan energiatehokasta entsyymiteknologiaa Rajamäeltä

Teollisia entsyymejä valmistava bioteknologiayritys Roal vie yli 90 prosenttia tuotteistaan vientiin. Ydinosaamista ovat Trichoderma-, Aspergillus- ja Bacillus-fermentoinneista valmistetut sekä nestemäiset että jauhemaiset tuotteet. Entsyymiteollisuus on kestävää kehitystä edesauttavaa teollisuutta, ja tuotannon vastuullisuus sekä maine ovat olennainen osa toimintaa. Energiatehokkuus oheishyötyineen tukee kestävää kehitystä.

‒ Tuotannon energiatehokas ohjaaminen pienentää tai poistaa energiankulutuksen kuormituspiikkejä. Tämä parantaa myös laitteiden käytettävyyttä, kunnossapitoa ja tukee tuotannon laadun tasaisuutta. Nämä kaikki johtavat siihen, että myös työturvallisuus paranee. Energiantehokkuuden parantaminen vähentää välillisesti myös ympäristöön kohdistuvia päästöjä. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että energiakustannusten pieneneminen on vain osa energiatehokkaan tuotannon kustannussäästöistä ja hyödyistä, toteaa Roalin turvallisuus-, ympäristö- ja laatupäällikkö Irene Paajanen.

Energiansäästö kuuluu jo arjen rutiineihin

Roalin henkilökunta tunnistaa hyvin itsenäisesti energiansäästökohteita. Kun yleisesti teollisuudelle ominaiset energiansäästökohteet on jo tunnistettu ja hyödynnetty, ulkopuolisen onkin vaikeampi tunnistaa tuotannon erityispiirteisiin liittyviä potentiaalisia säästökohteita, vaikka energiatehokkuusneuvonnan tukipalaverit ovat tuttuja myös Roalille.

‒ Energiansäästötaipaleen alussa Motivan tuesta ja vinkeistä oli merkittävää hyötyä. Kun toiminnasta ja potentiaalisten toimien havainnoinnista on tullut rutiininomaista jokapäiväistä toimintaa, ei tarvetta tuelle ole enää ollut, Paajanen lisää.

Henkilöstön omat, työssään löytämät kohteet ovat hyvä pohja energiansäästöideoille. Tehtaan aktiivinen aloitetoiminta tukee tällaista ideointia.

‒ Meillä on myös vuosittainen energiakatselmus, jossa säästökohteita kartoitetaan asiantuntijaroolissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Katselmuksissa säästömahdollisuuksia etsitään sieltä, missä potentiaali energiankulutuksen näkökulmasta tarkastellen voisi olla suurin, sanoo tehdaspäällikkö Juha Isoherranen.

Käytössä oleva, sertifioitu energiajohtamisjärjestelmä ohjaa myös energiatehokkuusasioiden säännölliseen seurantaan, tarkasteluun ja toteuttamiseen. Energiatehokkuudesta jaetaan tietoa aktiivisesti henkilöstölle omassa henkilöstölehdessä.

‒ Lehteen kirjoitetaan energiatehokkuuteen liittyviä artikkeleja aina toteutettujen projektien yhteydessä sekä asian pinnalla pitämiseksi. Henkilöstö tekee myös aktiivisesti energia- ja ympäristötoimenpiteitä, jotka raportoidaan sisäisessä raportointijärjestelmässä, Isoherranen jatkaa.

Tehtyjä raportteja käydään läpi osastojen palavereissa ja raporttien määrästä pidetään kuukausittain seurattavaa tilastoa. Myös energiantoimittajien kanssa on säännölliset palaverit, joissa käydään läpi energiatehokkuuteen liittyviä asioita.

Marjatuotteita yhä energiatehokkaammin

Roberts on suomalainen perheyritys, jolla on pitkä historia elintarvikealalla. Sen erikoisalaa ovat marjatuotteet, kuten kokonaisista marjoista valmistetut Berriet, hillot, marmeladit ja täytteet. Yritys liittyi energiatehokkuussopimukseen vuonna 2023, ja on sen myötä toteuttanut ja toteuttamassa monenlaisia tehostamistoimia.

‒ Olemme aloittamassa sähkötoimisen lämpöakun asentamisen. Akun myötä fossiilisen energian käyttö prosesseissamme loppuu kokonaan ja energiatehokkuutemme paranee, kertoo toimitusjohtaja Mikko Roberts ajankohtaisia energiatehokkuuskuulumisia.

Energiatehokkuus on noussut myös Robertsilla keskiöön ja toteuttamiskelpoisia ideoita pohditaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksessä toimii neljän hengen energiatehokkuuden työryhmä, joka jalkauttaa toimia organisaatiossa. Myös toimitusjohtaja kuuluu tähän työryhmään.

‒ Motivan tukipalaverissa kävimme läpi erilaisia tapoja parantaa energiatehokkuutta ja saimme pitkän listan muissa yrityksissä tehtyjä energiatehokkuushankkeita vinkiksi. Esimerkiksi jo toteutettu ulkovalaistuksemme uusiminen sai alkunsa tästä sessiosta, Roberts jatkaa.

Isot asiakkaat vaativat päästöjen pienentämistä

Energiakriisi nosti energiatehokkuuden voimakkaasti esiin myös Robertsilla. Uusia energiatehokkaampia ratkaisuja pohditaan muun muassa kalustoa uusittaessa. Suunnitelmissa on myös energiatehokkaampi tapa hyödyntää kaukolämpöä. Energiasyöppö sisävalaistus jo uusittiin. Uuden sähkötoimisen lämpöakun käyttöönotto lopettaa fossiilisen energian käytön kokonaan. Oheishyödyt energiansäästön ja fossiilisen energian käytön lopettamisen myötä nähdään Robertsillakin merkittävinä.

‒ Isot asiakkaamme vaativat päästöjen pienentämistä ja näin ollen asiakassuhteiden tulevaisuus edellyttää merkittäviä toimenpiteitä asiassa. Rakennamme myös kuluttajabrändiä sekä kotimaassa että rajojen ulkopuolella ja terveellisten tuotteidemme oheisviestintään sopii erittäin hyvin energiatehokkuus ja fossiilittomuus, Roberts kiteyttää.

Hänen mukaansa vapaehtoisuuteen ja porkkanaan perustuva tapa parantaa energiatehokkuutta on toimiva systeemi, josta voisi ottaa oppia muissakin asioissa.

Lue myös

Tekijät

Astetta alemmas -kampanja puree jo

Koko Suomen yhteiset energiansäästötalkoot ovat hyvässä vauhdissa. Fingridin mukaan sähkönkulutus on vähentynyt syys-marraskuussa 7–9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Astetta alemmas -kampanja on saanut aikaan tulosta, joskin korkea sähkönhinta lienee paras piiskuri säästötoimiin.

12/2022

Tekijät

Luotettavaa ja puolueetonta energiatehokkuusneuvontaa pk-yrityksille

Energiatehokkuussopimukset tehostavat merkittävästi energiankäyttöä Suomessa ja ohjaavat sitä oikeaan suuntaan pidemmällä tähtäimellä. Teknologia-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa sekä matkailu- ja ravintola-alalla energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut paljon pk-yrityksiä, joiden energiatehokkuustyöhön on tarjolla neuvontaa ja tukea.

02/2023

Tekijät

Verkostot vauhdittivat talven energiansäästökampanjaa

Kuluttajien energiatietoisuus harppasi kertaloikalla monta astetta korkeammalle talven tuiskeissa. Energiamarkkinoista, sähkön ja polttoaineiden hinnoista sekä säästövinkeistä riitti puhetta kuin päivän säästä – niin mediassa, työpaikoilla kuin torikahviloissakin. Astetta alemmas -talkoissa sisukkuus ja yhteisvastuullisuus osoittivat voimansa haastavassa talvessa.

04/2023