Pinnalla

Yhteiskunnallisesti vaikuttava Energiavirasto

Uudistimme vuoden 2022 aikana perinpohjaisesti Energiaviraston strategian. Strategiatyön teimme avoimen hallinnon hengessä osallistaen laajasti sekä koko henkilöstöämme että keskeisiä sidosryhmiämme.

06/2023

teksti Simo Nurmi

kuvat Reima Kokko ja Canva

Uusi strategiamme keskittyy erityisesti yhteiskunnalliseen painoarvoomme ja vaikuttavuuteemme sekä työmme tuloksiin. Ilmasto- ja energiapolitiikka on alan investointipainotteisuudesta ja toiminnan vaikutuksista johtuen pitkäjänteistä, joten strategiammekin tähtää vuoteen 2030. Käänteet maailmassa ovat kuitenkin niin nopeita, ja välillä yllättäviä, että matkan varrella tulemme säännöllisesti haastamaan strategiamme ajantasaisuutta ja päivittämään sitä vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.

Työmme tuottaa hyötyä koko yhteiskunnalle

Viranomaisena kaikki tehtävämme sekä toimi- ja harkintavaltamme niiden suorittamiseen tulevat suoraan lainsäädännöstä. Toiminta-ajatuksemme onkin suoraviivaisesti sanottu – edistämme ja valvomme ilmastotavoitteiden toteutumista ja energiamarkkinoiden toimintaa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen sekä samalla toimitusvarman ja kohtuuhintaisen energian saannin turvaaminen on yhteiskunnan kannalta lähivuosien ja vuosikymmenien keskeinen asia. Edistämällä päättäväisesti ja ennakkoluulottomasti näiden moniulotteisten tavoitteiden toteutumista kykenemme yhtenäisenä kansakuntana varmistamaan kansalaisten ja luonnon hyvinvoinnin sekä yritysten kilpailukyvyn. Energiavirastolla on oma tärkeä roolinsa olla mukana edistämässä yhteiskunnan kestävää kehitystä tekemällä työtään ilmastonmuutosta vastaan ja toimivien energiamarkkinoiden puolesta.

Luotsaamme Suomea kohti hiilineutraaliutta

Visiossamme korostuu keskeinen yhteiskunnallinen roolimme – luotsaamme Suomea energiamurroksessa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Työmme keskiössä on myös varmistaa, että energia-alan kestävyys, toimitusvarmuus ja hinta ovat keskenään tasapainossa.

Kun onnistumme tehtävissämme, vaikuttaa se suotuisasti Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseen ja energiamarkkinoiden toimivuuteen. Näin vaikutamme välillisesti koko suomalaisen yhteiskunnan positiiviseen kasvuun ja kehitykseen. Suomessa on asetettu kunnianhimoinen, mutta täysin toteutettavissa oleva tavoite yhteiskunnan hiilineutraaliudesta vuonna 2035. Näytämme tavoitteellamme esimerkkiä muille maille ja sen eteen laajalla rintamalla tehty työ tuottaa jo tulosta, kun Suomeen ollaan suunnittelemassa merkittäviä investointeja puhtaan energian tuotantoon ja sen hyödyntämiseen teollisessa toiminnassa. Ilmastonmuutoksen torjumisen lisäksi nämä investoinnit tuovat meille Suomessa työpaikkoja, osaamista ja hyvinvointia.

Strategisina painopisteinä asiakkaat, henkilöstö ja viestintä

Toimintamme lähivuosien kehittämistä ohjaamaan määrittelimme kolme strategista painopistettä, joista yksi keskittyy asiakkaisiimme, toinen henkilöstöömme ja kolmas viestintäämme.

Asiakasnäkökulmasta tähtäämme siihen, että palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja toimintamme laadukasta. Jotta palvelumme olisivat asiakaslähtöisiä, on niiden oltava sujuvia ja vastattava käyttäjien tarpeita. Asian lopputulos, esimerkiksi hallintopäätöksen ratkaisu, ei aina voi viranomaistoiminnassa miellyttää asiakasta, mutta olennaista on, että asiointi kanssamme on sujuvaa ja ei-toivotutkin ratkaisut perustellaan niin hyvin, että asiakkaamme ne ymmärtävät ja hyväksyvät. Jotta olemme luottamuksen arvoisia, olemme kaikessa toiminnassamme yhteistyökykyisiä, tehokkaita ja johdonmukaisia. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme luotettavaa ja riippumatonta tietoa oikea-aikaisesti.

Toimintamme laadukkuudesta huolehdimme kehittämällä järjestelmällisesti prosessiemme laatua. Alati muuttuvassa toimintaympäristössä edistämme vakautta ja jatkuvuutta, samalla kuitenkin tarvittavalla tavalla ja oikeaan aikaan ennakoimme muutoksia ja reagoimme niihin mahdollisuuksien mukaan proaktiivisesti.

Henkilöstömme kannalta tavoitteenamme on se, että olemme sitoutuneita, osaavia ja rohkeita. Osoitamme rohkeutemme ja osaamisemme tekemällä työmme riippumattomasti ja ammattitaitoisesti. Toimintaympäristön muutoksiin vastaamme kehittämällä yhteistä osaamistamme, työyhteisötaitojamme ja johtamistamme sekä henkilökohtaista osaamistamme ja itseohjautuvuuttamme. Olemme sitoutuneet tavoitteisiimme ja tekemään yhdessä töitä yhtenä virastona, ja pidämme yhdessä työhyvinvointimme korkealla tasolla. Koska lakisääteiset tehtävämme ja vastuumme lisääntyvät joka vuosi, kykenemme mahdollistamaan henkilöstöllemme erilaisia urapolkuja virastossa.

Viestinnässä tähtäämme siihen, että viestimme, jaamme tietoa ja toimimme verkostoissa tavoitteellisesti. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Eurooppaan aiheutunut energiakriisi nosti energian yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen, ja osoitti samalla tarpeen riippumattomalle, kiihkottomalle ja ymmärrettävälle asiantuntijatiedolle median, yritysten, kansalaisten ja poliitikkojen parissa. Viestintämme on sisällöltään ja kanaviltaan tarkkaan harkittua ja kohdennettua eri kohderyhmien tarpeiden mukaisesti. Käymme aktiivista vuoropuhelua valvomiemme yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kansalaisille suunnattu viestintämme on ennakoivaa, selkeää, monipuolista ja vaikuttavaa. Energia-alan asiantuntijoina keräämme, jalostamme, hyödynnämme ja jaamme tietoa aktiivisesti. Vaikutamme myös aktiivisesti energiamarkkinoiden toimintaan ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen paitsi Suomessa, myös muissa Pohjoismaissa ja Euroopan unionissa. Tulosohjausprosessimme ministeriöiden kanssa on tiivis.

Teemme työtä yhteisen hyvän puolesta

Kaikkea toimintaamme ohjaavat yhdessä sopimamme arvot. Lupaamme tehdä yhdessä työtämme yhteisen hyvän puolesta, aktiivisesti ja rohkeasti, vuorovaikutteisesti ja avoimesti sekä olennaiseen keskittyen.

Yhdessä tiiviisti työskennellen kykenemme suoriutumaan laajasta ja monimutkaisesta tehtäväkentästämme. Samoin olennaiseen keskittyminen eli voimavarojen suuntaaminen vaikutuksiltaan merkittävimpiin tehtäviin on olennaista. Kyetäksemme vastaamaan yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin nykyaikaiselta hallinnolta, on meidän oltava aktiivisia ja rohkeita kaikessa työssämme. Työmme avoimuus ja vuorovaikutteisuus on tämän kannalta myöskin tärkeää.

Strategiaprosessin aikana huomasimme, että välillä on voimaannuttavaa pysähtyä toviksi miettimään omaa työtään kokonaisuudessaan sekä miettiä työnsä painopisteitä ja vaikuttavuutta. Uutteran pohdintamme tuloksena ja sidosryhmiemme arvokkaan palautteen pohjalta olemme saaneet aikaiseksi konkreettisen, kunnianhimoisen ja innostavan strategian ohjaamaan toimintaamme ja sen kehittämistä tulevina vuosina. Toimintamme kehittyminen tulee vähitellen näkymään suotuisasti myös kaikkien asiakkaidemme suuntaan esimerkiksi entistäkin parempana asiakaspalveluna ja toimintamme vaikuttavuutena.

 

Simo Nurmi, ylijohtaja

Kuvassa Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi

Lue myös

Pinnalla

EU:n pelon turhaksi tekeminen vaatii vahvaa vaikuttamista

EU:ssa valmisteilla oleva lainsäädäntö nostaa usein monenlaisia huolia julkiseen keskusteluun. Onko meillä syytä pelätä Brysselistä jaeltavia hankaluuksia? EU-neuvottelujen konkarilla, Energiaviraston energiatehokkuus-ryhmää vetävällä Heikki Väisäsellä on mielipide asiasta.

04/2024

Pinnalla

Sähkömarkkinat avautuivat - hyötyikö kuluttaja?

Pörssisähkön heittelevät hinnat ovat saattaneet herättää kaipuun menneeseen. Suomessa oli kuitenkin toimiva sähköjärjestelmä jo ennen kuin pörssi yksin alkoi määrittää sähkön hinnan kaikille kuluttajille. Oliko ennen paremmin? Energiaviraston ekonomisti Jonatan Kanervo vastaa.

05/2024

Pinnalla

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun valvonta ohjaa kohti suurempaa asiakasarvoa

Verkkojen taloudellisen valvonnan tiimiä johtava Tiina Karppinen avaa jakeluverkkotoiminnan valvontaan tehtyjä muutoksia ja kertoo miten ne näkyvät hänen omassa kotitaloudessaan.

06/2022