Lainsäädäntö

Virheellinen tarjous saattaa olla markkinoiden manipulointia

Tiesitkö, että myös epähuomiossa tehty virheellinen tarjous energian tukkumarkkinoilla saattaa olla kiellettyä markkinoiden manipulointia? Viime aikoina energiamarkkinoilla on tavanomaista useammin nähty poikkeuksellista kireyttä. Tällöin virheellisellä tarjouksella voi olla merkittäväkin markkinavaikutus.

11/2022

teksti Anni Kärkkäinen

kuvat Unplash

Energiavirasto saa suhteellisen usein ilmoituksia markkinatoimijoiden tekemistä virheellisistä tarjouksista energian tukkumarkkinoilla. Syynä virheelliseen tarjoukseen on voinut olla esimerkiksi puhdas näppäilyvirhe tai algoritmikaupankäyntiä suorittavassa järjestelmässä oleva virhe.

REMIT-asetuksessa ei määritellä virheellistä tarjousta, mutta ACERin tulkinnan mukaan virheellisillä tarjouksilla tarkoitetaan tahatonta liiketoimien toteuttamista tai niihin liittyvien toimeksiantojen antamista tukkutason energiamarkkinalla siten, että ne antavat tai todennäköisesti antavat vääriä tai harhaanjohtavia viestejä tukkutason energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta. Virheelliset tarjoukset voivat siten olla REMIT-asetuksen näkökulmasta markkinoiden manipulointia, jos ne antavat tai todennäköisesti antavat vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja markkinoille. Markkinatoimijoiden onkin siis tärkeää ottaa huomioon, että REMIT-asetuksen 5 artiklan mukaisen markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkominen ei edellytä tahallisuutta. Myös huolimattomasti tehty virheellinen tarjous voi tarkoittaa REMIT-asetuksen vastaista markkinoiden manipulointia.

Mikä tahansa huolimaton toiminta ei kuitenkaan automaattisesti riko REMIT-asetusta, vaan asiassa tarkastellaan aina tapauskohtaisesti muun muassa virheen kokoa, kestoa sekä sen hetkistä markkinatilannetta. Esimerkiksi hyvin kireän markkinatilanteen aikana tehty kooltaan pienehkö virhe tarjouksessa voi täyttää markkinoiden manipuloinnin kriteerit. Markkinatoimijoiden on joka tapauksessa syytä ottaa huomioon, että lähtökohtaisesti kaikki virheelliset tarjoukset arvioidaan markkinavalvontaprosessin mukaisesti, eikä Energiavirasto pysty etukäteen antamaan yksityiskohtaista arviota tai sääntöjä siitä, onko tietynlainen virhe katsottavissa markkinoiden manipuloinniksi. Energiavirasto kannustaakin toimijoita huolellisuuteen tarjouksia tehdessään.

Virheet kannattaa ilmoittaa UMM-viestillä

Lainsäädäntö ei velvoita toimijoita ilmoittamaan virheellisistä tarjouksista, mutta esimerkiksi Nord Pool kannustaa toimijoita ilmoittamaan virheistä mahdollisimman nopeasti UMM-viestillä. Vaikkei virheistä ilmoittamiseen ole nimenomaista lakisääteistä velvollisuutta, on mahdollista, että virheellisen tarjouksen katsotaan muodostavan energiatuotteiden hintoihin vaikuttavaa sisäpiiritietoa, joka täytyy julkaista REMIT-asetuksen 4 artiklan mukaisesti. Suositeltavana ohjeistuksena virheellisen tarjouksen tehneelle on heti virhe huomattuaan keskeyttää kaupankäynti ja sen jälkeen ilmoittaa virheestä UMM-viestillä. Ilmoituksen jälkeen tieto on julkisesti saatavilla, joten kaupankäynti voi taas jatkua.

Virheistä ilmoittamisella on merkitystä myös seuraamusten kannalta, sillä oma-aloitteinen virheestä ilmoittaminen voi lieventää virheen vaikutusten vakavuutta, kuten madaltaa riskiä väärien signaalien antamisesta markkinoille.

Seuraamusmaksu markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkomisesta

REMIT-asetuksen mukaan markkinoiden manipuloinnin kiellon rikkomisesta on määrättävä seuraamus. Suomessa markkinoiden manipuloinnin seuraamuksen osalta on päädytty hallinnolliseen seuraamusmaksuun, jonka suuruus määräytyy tapauskohtaisesti viranomaisen suorittaman kokonaisarvioinnin perusteella. Suuruuteen vaikuttaa muun muassa rikkomuksen laatu, laajuus, toistuvuus, moitittavuuden aste sekä kestoaika. Seuraamusmaksu voidaan kuitenkin jättää määräämättä esimerkiksi rikkomuksen tai laiminlyönnin ollessa vähäinen tai muiden sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 20 c §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Vaikka seuraamusmaksua ei määrättäisi esimerkiksi rikkomuksen vähäisyyden perusteella, voi seuraamuksena tällöinkin kuitenkin olla viranomaisen käsky korjata virhe tai laiminlyönti, minkä noudattamisen tehosteeksi viranomainen voi asettaa uhkasakon.

Markkinatoimijoiden on lisäksi syytä huomioida, että virheellisten tarjousten tutkintaprosessit vaihtelevat maittain. Suomessa REMIT-asetuksen mukaiset rikkomukset, kuten energian tukkumarkkinoiden manipulointi, tutkitaan vain hallinnollisessa prosessissa. Esimerkiksi Ruotsissa energian tukkumarkkinoiden manipulointi on kuitenkin säädetty rikokseksi, johon voi syyllistyä vaikkei toiminta olisi tahallista.

Lue myös

Lainsäädäntö

Uuden ekosuunnitteluasetuksen valmistelu etenee – Suomi haluaa, että sääntely on johdonmukaista ja hallinnollinen taakka ei lisäänny turhaan

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa kestävien tuotteiden aloitteen, jossa nykyinen ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Asetusehdotuksen mukaan laajalle joukolle tuotteita asetetaan paitsi energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia, myös kiertotalouteen liittyviä. Asetus tuo siis esimerkiksi sääntelyyn kuuluville tuotteille niitä koskevia tietoja sisältävän digitaalisen tuotepassin sekä myymättömien tuotteiden hävitystä koskevia vaatimuksia.

12/2022

Lainsäädäntö

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite laskee - mitä tästä seuraa?

Hallitus on päättänyt laskea jakeluvelvoitetta 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Tavoitteena on alentaa liikennepolttoaineiden pumppuhintoja, mutta hinnanalennusten toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa.

06/2022

Lainsäädäntö

Ekosuunnitteluvaatimukset laajenevat lähes kaikkiin tuoteryhmiin

Euroopan komission asetusehdotuksen mukaan lähes kaikki tuotteet EU:n markkinoilla on jatkossa suunniteltava niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat helposti korjattavia, kierrätettäviä ja pitkäikäisiä.

04/2022