Lainsäädäntö

Ristiinsubventio on eriyttämissääntelyn vastaista myös yritysjärjestelyissä – KHO:n ratkaisu palauttaa Energiaviraston linjauksen voimaan

Korkeimman hallinto-oikeuden maaliskuussa 2024 antama ratkaisu vahvistaa Energiaviraston linjauksen: sähkö- ja maakaasuyhtiöitä koskeva eriyttämisvelvollisuus pitää sisällään ristinsubvention kiellon, ja kieltoa on noudatettava myös yhtiön jakautumistilanteissa.

05/2024

teksti Anu Becker

kuvat Unplash

Kaikkia sähkö- ja maakaasualalla toimivia yhtiöitä koskee eriyttämisvelvollisuus. Omistuksellisen eriyttämisvelvoitteen mukaan verkkoyhtiön omistusoikeus on eriytettävä verkkoa käyttävien palvelujen omistusoikeudesta. Laskennallinen eriyttämisvelvoite määrää yhtiöt pitämään erillistä kirjanpitoa eriytetyistä liiketoiminnoista ja laatimaan niille omat tilinpäätökset.

Korkeimman hallinto-oikeuden maaliskuussa 2024 antama ratkaisu vahvisti Energiaviraston linjauksen, jonka mukaan laskennallinen eriyttämissääntely pitää sisällään ristiinsubvention kiellon, ja tätä kieltoa on noudatettava myös yritysjärjestelytilanteissa. Energiamarkkinoilla ristiinsubvention kielto estää monopoliasemassa toimivan verkkoliiketoiminnan varojen siirtämisen kilpailluilla markkinoilla toimivalle liiketoiminnalle.

KHO:n ratkaisua edelsi pitkä oikeusprosessi, jossa käsiteltiin Energiaviraston Gasum Oy:n ristiinsubventiota koskevia päätöksiä sekä seuraamusmaksuesitystä.

Energiavirasto katsoi Gasumin toiminnan tahalliseksi

Energiavirasto katsoo Gasum Oy:n menetelleen maakaasumarkkinalainsäädännön eriyttämisvelvollisuuden vastaisesti vuodesta 2017 alkaen. Yhtiö muutti vuoden 2017 tilinpäätöksessään taseen eriyttämisessä sovellettuja periaatteita siten, että toimenpiteillä siirrettiin verkkoliiketoiminnan varoja kilpailluille liiketoiminnoille. Virasto velvoitti vuonna 2019 antamillaan päätöksillä yhtiön korjaamaan tilinpäätöksissä esiintyneen ristiinsubvention.

Kuitenkin jo samana vuonna kaasumarkkinoiden avautumiseen valmistautuva yhtiö jätti siirtoverkon omistukselliseen eriyttämiseen tähtäävän yritysjärjestelyn yhteydessä noudattamatta Energiaviraston määräämiä ristiinsubvention korjaamisvelvoitteita.

Ristiinsubventoitujen varojen määrä kasvoi tilikausittain 456 miljoonaan euroon vuonna 2019. Määrä oli merkittävä vastaten 35 prosenttia yhtiön eriyttämättömästä taseesta. Lisäksi Energiavirasto katsoi yhtiön toiminnan olleen tahallista ja jatkuneen viraston useista väliintuloista huolimatta. Tämän vuoksi virasto päätyi esittämään markkinaoikeudelle 79,7 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä yhtiölle eriyttämissäännösten rikkomisesta. Myös Gasum Oy oli jättänyt markkinaoikeuteen valituksen viraston päätöksistä.

MAO:n ratkaisu jätti eriyttämissääntelyn epäselvään tilaan

Marraskuussa 2022 markkinaoikeus kumosi Energiaviraston antamat ristiinsubventiota koskevat päätökset ja hylkäsi viraston seuraamusmaksuesityksen. Markkinaoikeus katsoi, että ristiinsubventiota ei ole lain tasolla nimenomaisesti kielletty eikä eriytettyyn taseeseen kuuluvia eristä ja kirjauksista ole nimenomaisesti säädetty laissa. Markkinaoikeuden näkemyksen mukaan eriyttämissäännöksiä ei voida soveltaa yrityksen jakautumistilanteeseen, eikä menettelystä siten voitu määrätä seuraamusmaksua.

Energiavirasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Viraston näkemyksen mukaan maakaasumarkkinasääntely kieltää ehdottomasti ristiinsubvention, koska se vääristää maakaasumarkkinoiden toimintaa unionin oikeuden tavoitteiden vastaisesti. Viraston lakisääteinen tehtävä on valvoa yli sadan sähkö- ja maakaasualan yhtiön eriyttämistä ja varmistaa, ettei ristiinsubventiota tapahdu. Virasto siis katsoi markkinaoikeuden soveltaneen lainsäädäntöä virheellisesti ja jättäneen ratkaisullaan sääntelyn soveltamisalan erittäin epäselväksi.

KHO: lainsäädännön yleiset periaatteet ohjaavat

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja totesi maaliskuun 2024 ratkaisussaan, että markkinaoikeuden päätös oli perustunut virheelliseen käsitykseen sääntelyn soveltamisesta.

KHO katsoi Energiaviraston tavoin, että ristiinsubventio on eriyttämissääntelyssä kielletty. KHO totesi, että eriyttämisen arvioinnissa lainsäädännössä ilmenevillä yleisillä säännöksillä ja periaatteilla on merkitystä. Ratkaisun mukaan eriyttämissäännökset kieltävät eri liiketoiminnoille kuuluvien erien kohdistamisen ristiinsubventioon johtavalla tavalla, eikä eriyttämisestä ja sen toteuttamisesta ole käytännössä mahdollista säätää yksittäisten tase-erien tai kirjausten tarkkuudella.

KHO vahvisti Energiaviraston linjauksen myös yritysjärjestelyn osalta – eriyttämissääntelyä tulee soveltaa myös yrityksen jakautumistilanteissa.

KHO saattoi takaisin voimaan Energiaviraston päätökset, jotka velvoittavat Gasum Oy:n korjaamaan ristiinsubvention. Seuraamusmaksuesityksen KHO palautti markkinaoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi, koska hylättyään esityksen markkinaoikeus ei ole ensimmäisenä oikeusasteena ottanut kantaa seuraamusmaksun suuruuteen tai perusteisiin. Markkinaoikeudessa seuraamusmaksuesityksen käsittely on tällä hetkellä kesken.

Muistilista eriytetyn tilinpäätöksen laatijalle

Sähköliiketoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen tulee toimittaa Energiavirastolle kultakin tilikaudelta tilintarkastajien tarkastamat sähköliiketoimintojen ja sähköverkkotoiminnan osatoimintojen eriytetyt tilinpäätökset lisätietoineen sekä verkonhaltijan tilinpäätös liitetietoineen.

Maakaasuliiketoimintaa harjoittavan yhteisön tai laitoksen tulee toimittaa Energiavirastolle kultakin tilikaudelta tilintarkastajien tarkastamat maakaasuliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset lisätietoineen sekä verkonhaltijan tilinpäätös liitetietoineen.

  • Aiheuttamisperiaatteen tulkinnasta löytyy tarkentavia ohjeita Energiaviraston ohjeessa sähkö- ja maakaasutoimintojen laskennallisesti ja oikeudellisesta eriyttämisestä.
  • Kun muutat eriyttämisperiaatteita, lisää tilinpäätöksen lisätietoihin eriytettyjen tilinpäätösten yhteyteen tieto eriyttämisperusteisiin tilikauden aikana tehdyistä muutoksista, niiden perustelut sekä muutosten vaikutukset ja edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin tehdyt oikaisut.
  • Yritysjärjestelyjen yhteydessä kiinnitä erityistä huomiota tasejatkuvuuden toteutumiseen eri liiketoimintojen eriytettyjen kokonaisuuksien osalta.
  • Dokumentoi sovelletut eriyttämisperiaatteet ja liitä ne kirjanpitoaineistoon.

Lisätietoja Energiavirastossa

  • johtava juristi Nora Kankaanrinta, puh. 029 5050 076
  • johtava asiantuntija Tiina Karppinen, puh. 029 5050 035
  • johtaja Veli-Pekka Saajo, puh. 029 5050 023
    spostit: etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi.

Lue myös

Lainsäädäntö

EU lainsäädännöllä sähkölaitteista pitkäikäisiä, korjattavia ja kierrätettäviä

Kun kodinkone tai sähkölaite hajoaa, on usein edessä uuden laitteen hankinta. Vaikka korjaaminen olisi ekologisin ja järkevin vaihtoehto, on se usein hankalaa tai jopa mahdotonta. Tämä muuttuu, kun tuotteiden lainsäädäntöä päivitetään ja uusia tuotteita tulee EU:n ekosuunnittelusääntelyn piiriin. Ekosuunnittelu tähtää entistä enemmän energiatehokkuuden lisäksi myös laitteiden käyttöiän pidentymiseen ja entistä parempaan kierrätettävyyteen.

06/2023

Lainsäädäntö

Sovintoa kiistoihin

Syyskuussa 2023 toimintansa aloittanut energiamarkkinariitalautakunta ratkoo elinkeinoharjoittajien ja sähköalan yritysten välisiä sähkömarkkinakiistoja. Riippumaton ja puolueeton lautakunta antaa ratkaisuehdotuksia erimielisyyksiin, jotka koskevat sähkömarkkinalain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

09/2023

Lainsäädäntö

Uudistunut sähkömarkkinalaki lisää toimitusvarmuutta ja kuluttajan oikeuksia

Sähkömarkkinalaki uudistui kesäkuussa 2023. Se lisää asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää sähkön toimitusvarmuutta vähähiilisyyden muokatessa sähkömarkkinoita.

09/2023