Lainsäädäntö

Uusiutuvan luvat saa yhdeltä luukulta vuonna 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2019 työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää yhden luukun periaatteen toteuttamista uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyissä.

12/2019

teksti Kari Lavaste

kuvat Mikko Stig, Lehtikuva

Muutoksen myötä esimerkiksi kaikki tuulivoimalan perustamiseen liittyvät luvat ja muut päätökset voisi hakea yhdestä yhteyspisteestä, josta saisi myös tarvittavan neuvonnan.

Yhteyspisteiden perustamisesta säädetään RED II -direktiivissä, joka implementoidaan Suomen lainsäädäntöön viimeistään 30.6.2021. RED II -direktiivillä edistetään uusiutuvan energian käyttöä EU:n alueella.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä lupamenettelyissä neuvova ja avustava yhteyspiste uusiutuvan energian tuotantolaitoksille. Lupamenettelyn kokonaiskestolle on asetettava määräaika, minkä lisäksi lupaprosesseista on laadittava menettelykäsikirja hankekehittäjille. Voimalaitoksen lupamenettely ei saa kestää yli kahta vuotta, eli kaikkien lupien ja päätösten tulee olla käsiteltyinä kahden vuoden sisällä menettelyiden aloittamisesta. Määräaikaa voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella, kun se on poikkeuksellisten olosuhteiden takia perusteltua.

Yhteyspiste palvelisi voimalaitosten lisäksi myös muita uusiutuvan energian tuotantolaitoksia. Tällaisia tuotantolaitoksia ovat mm. biokaasulaitokset. Uusiutuvan energian tuotantolaitokset tarvitsevat suuren määrän lupia ennen tuotannon aloittamista, ja lupia myöntäviä viranomaisia on lukuisia niin paikallisella, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla. Lupamenettelyjen keskittäminen yhteen yhteyspisteeseen helpottaa huomattavasti hankekehittäjien hallinnollista taakkaa.

Valmistelu käynnistyy

Yhteyspisteen nimeäminen asettaa viranomaistoiminnalle lisävaatimuksia. Luvan hakijan tulee voida asioida yhteyspisteen kautta kaikessa hankkeen luvitusta koskevissa asioissa, mikä edellyttää laajaa ja toimivaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Myös viranomaisten sähköisten järjestelmien tulee olla kunnossa, jotta asiointi olisi mahdollista myös sähköisesti.

Tämän toteutumisen edellytyksiä voidaan parantaa tiiviillä yhteistyöllä kansallista toimeenpanoa suunniteltaessa. Valmistelutyössä myös yhteistyö sidosryhmien kanssa on olennaista, jotta voidaan varmistaa hanketoimijoiden kannalta tarkoituksenmukainen ja riittävän laaja toimeenpano direktiivin antamissa raameissa.

Lupamenettelyjen organisointiin ja kestoon liittyvä sääntely edellyttää muutoksia lupamenettelyitä koskevaan lainsäädäntöön. Alustavan arvion mukaan yhteyspisteen nimeämisestä ja sen tehtävistä tullaan säätämään uusi laki.

Työryhmän tehtävänä on avustaa edellä mainitun tehtäväkokonaisuuden suunnittelussa ja valmistelussa. Keskeisiä kysymyksiä valmistelussa ovat:

  • yhteyspisteen nimeäminen ja sen tehtävien määrittäminen
  • uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten lupamenettelyn keston määräajoista säätäminen lainsäädännössä
  • sähköinen asiointi lupaviranomaisten ja yhteyspisteen kanssa

Työryhmän tavoitteena on laatia esitys hallituksen esityksen muotoon. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2020.

Lue myös

Lainsäädäntö

Uusi unionin tuomioistuimen tuomio korostaa unionin oikeuden tavoitteita ja viranomaisen riippumattomuutta

Tuomioistuimen Saksan liittotasavaltaa koskeva ratkaisu on linjaus koko Euroopan unionille. Siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön valmistelu osoitti, että kansallisen viranomaisen toiminnan riippumattomuudesta on huolehdittava myös Suomessa.

10/2021

Lainsäädäntö

EU uudistaa päästökauppaa

Euroopan unioni uudistaa päästökauppadirektiivin pyrkiessään kohti uutta, kiristettyä päästötavoitetta vuodelle 2030. Euroopan komission tavoitteena on sekä kiristää päästörajoja että laajentaa päästökauppaa uusille sektoreille.

06/2021

Lainsäädäntö

Uusiutuvan energian tukijärjestelmien kannattavuus puntarissa

Vuonna 2011 avattiin uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmä, jossa tukitaso määräytyy hallinnollisesti. Vuonna 2018 toteutettiin tukien teknologianeutraali tarjouskilpailu, jossa tukitaso muodostui huomattavasti tariffijärjestelmän tukitasoa alhaisemmaksi. Miten erot näkyvät hankkeiden kannattavuudessa?

09/2020