Lainsäädäntö

Sähkö- ja kaasuautojen lataus- ja tankkausverkosto laajenee

Energiaviraston kilpailuttamalla tuella edistetään osaltaan tavoitetta pienentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Yritykset jättivät 76 tarjousta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailussa 2019. Tarjousten määrä oli monikertainen verrattuna vuoden 2018 tarjouskierrokseen.

12/2019

teksti Tuomo Hulkkonen

kuvat Ismo Pekkarinen, Lehtikuva

EU ja Suomi ovat sitoutuneet vähentämään päästökauppasektorin ulkopuolelle jääviä niin sanottuja taakanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöjä tuntuvasti vuoteen 2030 mennessä. Taakanjakosektorin päästöistä miltei 40 prosenttia syntyy tieliikenteestä, joten Juha Sipilän hallitus asetti tavoitteeksi puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen arvioitiin toteutuvan asettamalla biopolttoaineille korkeampi 30 prosentin sekoitusvelvoite sekä lisäämällä sähkö- ja kaasuautojen määrää 250 000 sähköautolla ja 50 000 kaasuautolla.

Yleisen näkemyksen mukaan sähkö- ja kaasuautojen yleistymistä hidastavat eniten korkeat hankintakustannukset sekä lataus- ja tankkausverkoston riittämättömyys. Kyseessä on klassinen muna vai kana -ongelma. Kun ajoneuvoja ei ole liikenteessä, ei niille kannata rakentaa infraa. Ja kun infraa ei ole, ajonevoja ei kannata hankkia. Kehityksen vauhdittamiseksi liikenne -ja viestintäministeriö asetti Traficomin hallinnoimaan hankintatukea sähköautoille ja niin sanottua muunnostukea kaasuautoille. Lisäksi ympäristöministeriön hallinnonalalla Ara myöntää investointitukea taloyhtiöiden latausjärjestelmille ja -valmiuksille ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalla Energiavirasto kilpailuttaa yrityksille suunnattuja investointitukia julkisen lataus- ja tankkausverkoston laajentamiseksi.

Puolet tuesta biokaasun tankkaukseen

Tarjouskilpailussa menestyneille hankkeille Energiavirasto myöntää investointitukea enintään 30-45 prosenttia riippuen hankkeessa käytetystä teknologiasta. Puolet tänä vuonna kilpailutetusta kolmesta miljoonasta eurosta on kohdistettu biokaasun tankkausasemille ja puolet sähköisen liikenteen latausjärjestelmille.

Tuki myönnetään tarjouskilpailun perusteella parhaille tarjouksille siten, että tukitarjoukset pisteytetään haetun tukisumman, kapasiteetin, sijainnin ja käytetyn teknologian perusteella. Hankkeet osallistuvat tarjouskilpailuun neljässä eri ryhmässä, jotka eivät kilpaile keskenään. Niitä ovat 1) biokaasun tankkausasemat 2) joukkoliikenteen latausjärjestelmät 3) suuritehoiset latausjärjestelmät 4) normaalitehoiset latausjärjestelmät. Jokaisessa ryhmässä hankkeilla on lisäksi tiettyjä yleisiä edellytyksiä, joiden on täytyttävä, jotta tuen myöntämisehdot täyttyvät.

Tarjouskilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna, jolloin Energiavirasto sai 20 tarjousta sisältäen 17 biokaasun tankkausasemaa ja 7 suuritehoista latausjärjestelmää. Tukea myönnettiin budjetin ja kilpailusääntöjen puitteissa 11 tarjoukselle, jotka sisälsivät 10 biokaasun tankkausasemaa ja 5 suuritehoista latausjärjestelmää. Joukkoliikenteen latausjärjestelmien ja normaalitehoisten latausjärjestelmien ryhmiin ei saatu yhtään tarjousta. Biokaasun tankkausasemille tarjouksissa tukea haettiin yli kaksinkertaisesti budjettiin nähden. Sen sijaan sähköautojen latausjärjestelmien ryhmään saatiin hyvin vähän tarjouksia. Syynä tähän olivat kenties uuden tukijärjestelmä nopea toimeenpano ja päällekkäiset, nyt jo päättyneet, muut tukijärjestelmät julkisille latauspisteille.

Kolmas tarjouskierros avautuu keväällä 2020

Toinen tarjouskierros järjestettiin tänä syksynä ja tarjouksia saatiin runsaasti kaikkiin ryhmiin, yhteensä 76 kappaletta. Kaikkiaan tukea haettiin yli kaksi ja puoli kertaisesti budjettiin nähden. Tätä voidaan pitää kilpailun ja kustannustehokkuuden kannalta hyvänä. Erityisen paljon tarjouksia jätettiin suuritehoisten latausjärjestelmien ryhmään, kun tarjouksissa esitetty tukisumma oli liki nelinkertaisesti budjettiin nähden. Ainoastaan normaalitehoisille latausjärjestelmille haettiin tukea alle budjetin. Tässäkin ryhmässä tarjousten sisältämää latauspisteiden määrää voidaan pitää merkittävänä latausverkoston vahvistumisen kannalta.  Tarjouskilpailu ratkaistaan ja päätökset tukea saaville hankkeille annetaan tammikuussa 2020.

Kolmas tarjouskierros sähkö- ja biokaasuautojen latausinfratuesta järjestetään keväällä 2020. Sillä edistetään osaltaan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman vähäpäästöisen liikenteen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on muiden toimien ohella tukea latausinfran ja biokaasun jakeluverkon laajennuksia ja korottaa sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentamistukea.  Kolmannella tarjouskierroksella kilpailusta on tarkoitus tehdä aiempaa sujuvampi muuttamalla infrastruktuuriasetusta kahdelta aiemmalta kilpailukierrokselta saadun palautteen perusteella. Energiavirasto tiedottaa pelisääntöjen muutoksista välittömästä, kun asetusta koskevat muutokset on saatettu voimaan.

Lue myös

Lainsäädäntö

Sähkölaskuista hyvitystä kuluttajille

Maaliskuussa 2023 voimaan astuneen väliaikaisen lainsäädännön perusteella kuluttajat ovat oikeutettuja takautuvasti maksettavaan sähköhyvitykseen. Hyvitykseen oikeutetut asiakkaat saavat sähköyhtiöltään hyvityksen laskutuksessa automaattisesti.

04/2023

Lainsäädäntö

Uuden ekosuunnitteluasetuksen valmistelu etenee – Suomi haluaa, että sääntely on johdonmukaista ja hallinnollinen taakka ei lisäänny turhaan

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa kestävien tuotteiden aloitteen, jossa nykyinen ekosuunnitteludirektiivi tullaan korvaamaan uudella ekosuunnitteluasetuksella. Asetusehdotuksen mukaan laajalle joukolle tuotteita asetetaan paitsi energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia, myös kiertotalouteen liittyviä. Asetus tuo siis esimerkiksi sääntelyyn kuuluville tuotteille niitä koskevia tietoja sisältävän digitaalisen tuotepassin sekä myymättömien tuotteiden hävitystä koskevia vaatimuksia.

12/2022

Lainsäädäntö

Virheellinen tarjous saattaa olla markkinoiden manipulointia

Tiesitkö, että myös epähuomiossa tehty virheellinen tarjous energian tukkumarkkinoilla saattaa olla kiellettyä markkinoiden manipulointia? Viime aikoina energiamarkkinoilla on tavanomaista useammin nähty poikkeuksellista kireyttä. Tällöin virheellisellä tarjouksella voi olla merkittäväkin markkinavaikutus.

11/2022