Ilmasto

Yksinkertaistettu tarkkailusuunnitelma helpottaa päästöjen raportointia

Vähäpäästöiset laitokset voivat nyt tarkkailla päästöjään yksinkertaistetulla tarkkailusuunnitelmalla. Uuden päästökauppakauden mukanaan tuoma muutos saa yrityksiltä hyvää palautetta.

06/2021

teksti Soile Bäckström, Elina Pekkanen

kuvat Loimua

EU:n neljäs päästökauppakausi alkoi vuoden 2021 alussa. Päästökauppakauden vaihtumisen myötä kaikkien päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten kasvihuonekaasujen päästölupa ja päästöjen tarkkailusuunnitelma on tullut tarkistaa vastaamaan uuden kauden vaatimuksia.

Aiemmilla päästökauppakausilla päästöjen tarkkailusuunnitelman sisältövaatimukset ovat olleet pitkälti samat kaikille Suomen noin 540 päästökauppaan kuuluvalle laitokselle, riippumatta laitosten tuottamista päästöistä. Tämän seurauksena hallinnollinen taakka pienillä laitoksilla suhteessa tuotettuihin päästöihin on ollut merkittävä, tämä on tuottanut haasteita etenkin pienille toimijoille.

Päästökauppakauden vaihtuessa on vähäpäästöisillä päästökauppalaitoksilla ollut mahdollisuus hakea komission päästöjen tarkkailu- ja raportointiasetuksen (MRR) mukaista vakiomuotoista ja yksinkertaistettua päästöjen tarkkailusuunnitelmaa edellyttäen, että laitos täyttää myös muut toiminnalle asetetut kriteerit. Tarkoituksena on, että menettelyä voidaan soveltaa tilanteissa, missä Energiaviraston suorittaman riskinarvioinnin perusteella voidaan varmistua siitä, että tarkkailun laadun vaatimukset ja yhdenvertaisuus laitosten välillä ei vaarannu.

Energiaviraston vastaanottamista tarkkailusuunnitelmista vakiomuotoista ja yksinkertaistettua menettelyä on hakenut nyt kauden vaihteessa noin 300 laitosta. Nämä laitokset ovat suurelta osin olleet energiatuotannon varavoimalaitoksia, joilla ei ole vuosittaisia päästöjä tai joiden päästöt ovat erittäin alhaiset. Vaikka hakemuskäsittely Energiavirastossa on vielä kesken, ovat jo saadut kokemukset yksinkertaistetun tarkkailusuunnitelman käytöstä pitkälti positiivisia.

Loimuan työmäärä keveni

Yksi kevyempään tarkkailusuunnitelmaan siirtyneistä yrityksistä on energiayhtiö Loimua Oy. Loimua tuottaa kaukolämpöä ja sähköä sekä myy ja jakelee kaukolämpöä ja maakaasua useilla paikkakunnilla Heinolasta Oulaisiin. Päästökauppaan kuuluvia laitoksia yhtiöllä on Hämeenlinnassa, Hattulassa, Janakkalassa ja Heinolassa yhteensä 18. Loimualla yksinkertaistettua tarkkailusuunnitelmaa käytetään 13 laitoksella.

EHS-päällikkö Meira Saarinen Loimualta kertoo yksinkertaistetun tarkkailusuunnitelman soveltuvan hyvin pienille laitoksille, joilla tuotantoa ja sitä kautta päästöjä syntyy hyvin vähän ja joissa päästöjen tarkkailu perustuu yksinkertaiseen menetelmään: ”Verrattuna vakiomuotoiseen tarkkailusuunnitelmaan, yksinkertaistettu tarkkailusuunnitelmahakemuspohja oli huomattavasti helpompi ja nopeampi täyttää nyt uusia päästölupia haettaessa. Myös aiemman kauden hakemuksiin verrattuna hakemuspohjaa oli yksinkertaistettu. Varsinkin kun laitoksia on useampia, oli työn määrä huomattavasti pienempi.”

Saarinen näkee päästöraportoinnin tarkkuuden pysyvän riittävällä tasolla pienet päästömäärät huomioiden: ”Tarkkailusuunnitelmassa on kuitenkin edelleen esitetty kaikki päästökauppalainsäädännön edellyttämät asiat. Vakiomuotoinen tarkkailusuunnitelma on perusteltu silloin, kun päästöjen tarkkailu ei ole niin suoraviivaista.”

 

Loimua pudottaa päästöjä

  • Loimua toimii Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Hattulassa, Akaalla, Heinolassa, Vilppulassa, Jyväskylässä, Laukaalla, Uuraisilla, Oulaisissa ja Kärsämäellä.
  • Vuonna 2020 päästökaupan alaisia CO2-päästöjä syntyi 27 kilotonnia. Ne vastasivat 83 % Loimuan tuotannon CO2-päästöistä pienimpien kaukolämpöverkkojen jäädessä vielä päästökaupan ulkopuolelle.
  • Tänä vuonna yritys odottaa päästökaupan alaisten CO2-päästöjen puolittuvan 13 kilotonniin Vanajan uuden biokattilan käyttöönoton myötä.
  • Tavoitteena on 100 % hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös

Ilmasto

Tavoitteena taloudellisesti toimiva ja kestävä energiajärjestelmä

Energiamarkkinan toimivuus on elintärkeä osa yhteiskunnan toimivuutta. Vaikka energiateollisuutta ohjaavat voimakkaasti perustavanlaatuiset taloudelliset voimat, on sääntely tärkeä suojakeino energiamarkkinan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Samalla liika sääntely saattaa vähentää investointeja energiaan ja markkinavetoisen innovaation määrää. Miten markkinatalous toteutuu energia-alalla Suomessa, ja mikä on sääntelyn rooli?

12/2021

Ilmasto

Päästöjen vapaaehtoinen kompensointi kaipaa yhteisiä sääntöjä

Päästökompensaation vapaaehtoiset markkinat kasvavat vauhdilla. Yritysten ja kuluttajien ponnistelut ovat yhä tärkeämpiä hiilineutraaliutta hakevalle maailmalle, mutta päästöhyvitysten kauppaan tarvitaan nopeasti pelisäännöt.

12/2021

Ilmasto

Varma tukee hiilivoiman alasajoa vuoteen 2025 mennessä

Työeläkevakuutusyhtiö Varma on suomalaisittain suuri ja merkittävä sijoittaja eri omaisuuslajeissa yli 50 miljardin euron sijoitusomaisuudellaan. Varma on sitoutunut poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja tavoittelee täysin hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä.

12/2021