Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022

teksti Pekka Ripatti

kuvat Pexels

Edellisiin vuosiin verrattuna energian kokonaiskulutus väheni merkittävästi ensimmäisenä koronavuotena 2020. Vuonna 2021 palattiin jälleen edeltävien vuosien tasolle. Sen sijaan alkuvuonna 2022 kokonaiskulutus on taas vähentynyt. Muutos on ollut samansuuntaista myös uusiutuvan energian osalla erityisesti puupolttoaineiden käytön vähentymisen vuoksi. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on kuitenkin trendinomaisesti kasvanut 2010-luvulta lähtien.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa kulutettiin energiaa vuoden 2022 tammi‒kesäkuussa 173 terawattituntia. Vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna kulutus laski lähes 10 prosenttia. Kaikkiaan vuoden 2021 kokonaiskulutus oli 377 terawattituntia, josta loppukäyttö oli 305 terawattituntia eli runsaat 80 prosenttia (Kuva 1). Kokonaiskulutuksen ja loppukäytön ero johtuu energian muunto- ja siirtohäviöistä.

Yksittäisistä energialähteistä merkittävimmät muutokset vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna olivat maakaasun (43 % vähemmän) ja puupolttoaineiden (23 % vähemmän) käytön väheneminen sekä tuulisähkön (52 % enemmän) ja turpeen käytön (10 % enemmän) lisääntyminen. On kuitenkin huomattava, että vuosina 2019–2021 turpeen käyttö väheni yli 70 prosenttia.

Kuva 1. Energian kokonaiskulutus ja loppukäyttö vuodesta 2011 kesäkuuhun 2022.

Uusiutuvaa energiaa yli puolet sähkön tuotannosta

Suomessa tuotetun sähkön määrä on vaihdellut kolmen viime vuoden aikana 65–70 terawattitunnin välillä, kokonaiskulutuksen vaihdellessa 81–87 terawattitunnin välillä (Kuva 2). Vuonna 2021 sähköä tuotettiin Suomessa runsaat 69 terawattituntia, josta uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin yli puolet. Arvion mukaan osuus tulee olemaan vuonna 2022 suurempi, sillä vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön osuus kasvoi noin 15 prosenttia. Tämä siitä huolimatta, että kotimaan sähkön tuotanto väheni noin viisi prosenttia. Sen sijaan puupolttoaineiden käyttö ja sähkön nettotuonti vähenivät vuoteen 2021 verrattuna. Lisäksi on huomattava, että vaikka tuontisähkön alkuperää ei ole ns. korvamerkitty, merkittävä osa siitä oli pohjoismaista tuuli- ja vesisähköä.

Kuva 2. Sähkön hankinta tuotantomuodoittain vuodesta 2019 kesäkuuhun 2022.

Uusiutuvan energian käyttö ennätykseen vuonna 2021

Uusiutuvaa energiaa tuotettiin viime vuonna 159 terawattituntia eli enemmän kuin koskaan aiemmin. Se vastaa noin 43 prosenttia kokonaiskulutuksesta ja on arviolta yli puolet energian loppukäytöstä. Osuus loppukäytöstä tarkentuu myöhemmin Euroopan komissiolle tehtävän Suomen uusiutuvan energian käytön raportoinnin yhteydessä. Uusiutuvan energian loppukäytön osuuteen vaikuttaa esimerkiksi lämpöpumppujen osalta lämpöenergian tuottamiseen käytetyn sähkön eri tuotantomuodot. Kuten energian kokonaiskulutus, myös uusiutuvan energian tuotanto oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähäisempää kuin vuotta aiemmin. Muihin energialähteisiin verrattuna muutos ei ollut kuitenkaan yhtä merkittävä.

Puu on ykkönen

Vuonna 2021 puupolttoaineet olivat uusiutuvista energialähteistä edelleen merkittävin ja lähes samaa suuruusluokkaa kuin kaikki fossiiliset polttoaineet yhteensä. Puupolttoaineet muodostuvat metsäteollisuuden nestemäisten ja kiinteiden sivutuotepolttoaineiden ohella suoraan metsästä kerätystä puusta, josta valmistetaan tyypillisesti haketta, halkoja tai klapeja. Kaikkiaan puupolttoaineilla tuotettiin energiaa viime vuonna 112 terawattituntia eli hieman yli 70 prosenttia uusiutuvasta energiasta. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla puupolttoaineiden käyttö kuitenkin väheni edelliseen vuoteen verrattuna yli viidesosalla.

Vesivoima oli toiseksi merkittävin uusiutuvan energian lähde ja sillä tuotettiin sähköä viime vuonna lähes 16 terawattituntia. Myös tuulivoimalla tuotettiin sähköä jo runsaat 8 terawattituntia. Muilla uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin energiaa runsaat 23 terawattituntia. Niistä merkittävimpiä olivat liikenteen biopolttoaineet, kierrätyspolttoaineet ja lämpöpumput. Runsaasti julkisuudessa keskustellun aurinkosähkön osuus uusiutuvasta energiasta oli 0,2 prosenttia (ja sähköstä yli 0,5 prosenttia). Tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla vesivoiman ja muiden uusiutuvien osuudet vähenivät noin 10 prosenttia. Sen sijaan tuulisähkön osuus kasvoi peräti yli 50 prosenttia.

Uusiutuvaa myös liikenteessä

Missä sitten uusiutuvaa energiaa käytettiin vuonna 2021? Valtaosa puulla tuotetusta energiasta käytettiin lämmöntuotannossa ja vain runsaalla kymmenesosalla tuotetiin sähköä. Sen sijaan vesi- ja tuulivoimalla tuotettiin vain sähköä. Liikenteen biopolttoaineita kulutettiin energiasisällöltään lähes 8 terawattituntia eli noin viisi prosenttia uusiutuvasta energiasta. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Lisäksi tie- ja raideliikenteessä kulutettiin käyttövoimana sähköä lähes terawattitunti, mutta uusiutuvaa liikennesähköä ei ole tästä eritelty.

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023