Ilmasto

Alkuperätakuut varmistavat uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperän

Lämpöä tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Kodin lämmitykseen käytettävän lämmön alkuperään voi sähkön alkuperän tavoin vaikuttaa monin tavoin. Alkuperätakuilla voi varmistaa, että lämpöenergia on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämpöä.

12/2022

teksti Emilia Taimi

kuvat Unsplash

Päivät lyhenevät, ilmat viilenevät, eikä aurinkoakaan juuri näe. Talvea kohden energian merkitys arjessa korostuu, oli kyse sitten työtilan valaisemisesta tai kodin lämmittämisestä. Lämpöenergian kulutuksen kausivaihtelut ovat vuodenaikojen johdosta suuria, ja talvella lämpöä kulutetaan luonnollisesti eniten. Mutta tiedätkö, millaisella lämmöllä kotisi lämpiää?

Erilaiset lämmitysmuodot ja energialähteet

Suomessa yleisin kotitalouksissa käytetty lämmitysmuoto on kaukolämpö. Muita lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi sähkö- ja puulämmitys sekä lämpöpumppu. Kaukolämpöä, lämpöenergiaa ja energiaa yleensäkin tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Energialähteet eli lämmön tuottamiseen käytettävät polttoaineet voidaan jaotella fossiilisiin ja ydinvoimaan, eli uusiutumattomiin, sekä uusiutuviin energialähteisiin. Fossiilisia lämmön tuotannossa käytettyjä energialähteitä ovat esimerkiksi maakaasu, kivihiili ja öljy, ja uusiutuvia taas metsäpolttoaineet ja muu uusiutuva biomassa.

Yksi merkittävä lämpöenergian lähde, joka ei suoraan istu uusiutumattomien ja uusiutuvien energialähteiden jaotteluun on hukkalämpö. Hukkalämpöä syntyy väistämättä aina kun kulutetaan energiaa, oli kyse sitten veden keittämisestä kattilassa tai suuren tehtaan toiminnan sivutuotteena syntyvästä lämmöstä. Hukkalämpöä pystytään hyödyntämään nykyään yhä paremmin, ja hukka onkin ympäristöystävällinen tapa ottaa talteen ja tuottaa lämpöenergiaa. Hukkalämpöä nimittäin syntyy yhteiskunnan prosesseissa väistämättä, ja ilman hyödyntämistä se katoaa kirjaimellisesti savuna ilmaan.

Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen on nykytilanteessa tärkeämpää kuin koskaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja päästöjen vähentämisessä myös lämmöntuotanto on avainasemassa. Lisäksi suuri osa fossiilisista energialähteistä on näihin päiviin asti ollut peräisin Venäjältä.

Ei siis ole ihme, että myös yhä useampi kuluttaja kokee tärkeäksi tietää, mistä kodin lämmittämiseen käytetty lämpöenergia on peräisin. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön ja hukkalämmön alkuperän varmistamisen osalta avainasemassa ovatkin energian alkuperätakuut.

Asumisen osuus energian loppukäytöstä on keskimäärin 20 prosenttia. Tilojen lämmitys vie noin kaksi kolmasosaa asumisen energiasta.

Tilastokeskus

Mitä ovat lämmön alkuperätakuut?

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön ja hukkalämmön alkuperä voidaan varmentaa niin kutsutuilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuu on sähköinen sertifikaatti, jonka avulla voidaan viranomaisen varmistamana luotettavasti todentaa, että tietty määrä käytettyä lämpöenergiaa on peräisin juuri siitä energialähteestä, josta lämmön myyjä on kertonut sen olevan. Toisin sanoen alkuperätakuulla voidaan varmistua esimerkiksi siitä, että uusiutuvana myyty kaukolämpö todella on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Lämmön alkuperätakuita myönnetään ja peruutetaan Energiaviraston hallinnoimassa rekisterissä, johon on toistaiseksi hakeutunut 36 toiminnanharjoittajaa. Lämmön tuotantolaitoksia rekisteriin on puolestaan rekisteröity jo noin 60 kappaletta. Lain mukainen rekisteri on tarkoitukseensa kehitetty tietojärjestelmä, joka varmistaa sen, että alkuperätakuut ovat tarkkoja, luotettavia ja vaikeasti väärennettävissä.

Energian alkuperätakuut ovat EU- ja ETA-alueen laajuinen järjestelmä. Uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti alkuperätakuita myönnetään myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle sähkölle, kaasulle ja vedylle, sekä Suomessa myös ydinvoimalla tuotetulle sähkölle. Suomessa alkuperätakuujärjestelmästä, velvollisuudesta takuiden käyttämiseen sekä järjestelmän valvonnasta säädetään energian alkuperätakuulaissa. Velvollisuus varmentaa lämmön alkuperä liittyy kiinteästi lämmön alkuperästä tehtyihin markkinointiväitteisiin. Velvoite koskee lämmön myyjiä sekä tietyin edellytyksin myös sen tuottajia ja käyttäjiä.

Varmennusvelvoite ja markkinointiväitteet

Alkuperätakuujärjestelmä on luotu kuluttajien etua ajatellen, ja alkuperätakuulain mukaan velvollisuus varmentaa lämmön alkuperä liittyy nimenomaan siihen, miten lämpöä markkinoidaan kuluttajille. Jos lämmön myyjä markkinoi kaukolämpöä uusiutuvana tai hukkalämpönä asiakkailleen, tulee myyjän peruuttaa lämmön alkuperätakuiden rekisterissä uusiutuvana tai hukkana myytyä lämpöä vastaava määrä alkuperätakuita.

Alkuperätakuiden mielenkiintoinen ominaisuus on, ettei takuuna toimiva sertifikaatti ole fyysisesti sidottu siihen tuotetun lämmön yksikköön, jolle se on myönnetty. Takuut ja lämpöenergia voivat siis liikkua eri reittejä. Kuitenkin lainsäädännöllä on varmistettu, että alkuperätakuilla uusiutuvaksi tai hukaksi varmennetun lämmön määrä todella vastaa vastaavan tuotetun energian määrää. Yksinkertaisesti, jos ostat uusiutuvana markkinoitua lämpöä, alkuperätakuujärjestelmä varmistaa sen, että kulutustasi vastaava määrä uusiutuvaa lämpöä on todella tuotettu.

Miksi lämmön alkuperän varmentaminen on tärkeää

Kuluttajille on tarjolla lähes rajaton määrä erilaisia todistuksia ja sertifikaatteja, joiden avulla erilaisten hyödykkeiden alkuperää tai muita ominaisuuksia pyritään markkinoimaan. Oli kyse sitten ympäristöystävällisesti tai ihmisoikeuksia kunnioittaen tuotetusta ruuasta, tai päästökompensoidusta lomalennosta. Sellaisia tuotteen ympäristöystävällisyydestä tai alkuperästä kertovia sertifikaatteja on kuitenkin melko vähän, joiden käytöstä säädetään lailla ja joita valvoo viranomainen. Energian alkuperätakuut tekevät tässä kuitenkin poikkeuksen, sillä Energiavirasto valvoo alkuperätakuulain noudattamista ja järjestelmässä toimivia tahoja, kuten energian tuottajia, myyjiä ja käyttäjiä.

Lue lisää

Tilastokeskuksen tietoja asumisen energiankulutuksesta vuonna 2020

Energiateollisuus ry:n kaukolämpötilastoja vuodelta 2021 

Tilastokeskuksen tietoja Venäjältä tuodun energian kulutuksesta vuonna 2021 

 

Terveyspalvelujen tuottaja Mehiläinen on ensimmäinen lämmön ja jäähdytyksen alkuperätakuurekisteriin hakeutunut lämmönkäyttäjä.

Mehiläinen haluaa osaltaan tukea ja vauhdittaa siirtymää vähäpäästöisyyteen ja päästöttömän kaukolämmön tuotantoon ja haluaa siksi laajentaa päästöttömän kaukolämmön ostoja nyt saataville tulleen markkinamekanismin kautta. Päätimme rekisteröityä käyttäjäksi lämmön alkuperätakuurekisteriin ja peruuttaa itse rekisterissä kaukolämmön ostoenergiaa vastaavan määrän hankittuja alkuperätakuita. Päätös hyväksynnästä rekisteriin tuli Energiavirastolta todella nopeasti ja ohjeistus oli hyvin selkeää. Valtakunnallisena käyttäjänä voimme yksinkertaisesti varmentaa ”vihreän kaukolämmön” tällä mekanismilla verrattuna hankintaan jokaiselta yksittäiseltä kaukolämpöyhtiöltä, kertoo kiinteistöjohtaja Aleksi Muukkonen.

Lue myös

Ilmasto

Päästöt vähentyneet päästökauppalaitoksilla vuonna 2022

Vuonna 2022 Suomen päästökauppalaitosten päästöt olivat 19,0 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka oli 1,3 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laitosten päästöt pienenivät 6,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna.

06/2023

Ilmasto

Päästöoikeuksien kirjaaminen muuttuu vuonna 2024

Päästöoikeuksia jaetaan maksutta tietyille päästökaupassa mukana oleville toimialoille. Ilmaisjaon piiriin kuuluvia laitoksia on Suomessa yhteensä noin 280. Muualla EU:n jäsenmaissa käytetyt ilmaisjaon mallit eroavat Suomen ilmaisjaon suoraviivaisesta menettelystä. Uudistuva EU-lainsäädäntö muuttaa päästöoikeuksien ilmaisjaon laskentaa ja kirjaamista vuodesta 2024 lähtien.

06/2023

Ilmasto

Suurten aurinkovoimaloiden esiinmarssi

Isot aurinkovoimalat yleistyvät merkittävästi tulevina vuosina ja yksittäisten voimaloiden koko kasvaa monikertaiseksi nykyisestä. Jos kaikki suunnitelmat toteutuvat, voimaloiden määrä kasvaa jopa 120:een ja tuotantokapasiteetti jopa yli 9 500 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Energiaviraston ja Motivan Aurinkosähkövoimala-karttapalvelu näyttää mihin teollisen mittaluokan aurinkosähkövoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan.

12/2023