Ilmasto

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki astui voimaan

Energiavirasto on toimeenpannut kevään aikana uutta lainsäädäntöä, joka tähtää liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämiseen.

05/2018

teksti Aino-Mari Keskinen

kuvat Unsplash

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tuli voimaan maaliskuussa 2018. Aiemmin Energiaviraston toiminta-alueeseen ovat kuuluneet ainoastaan liikenteen biopolttoaineet ja niiden kestävyyden valvonta, mutta uuden lain myötä viraston toiminta-alue laajenee myös liikenteen fossiilisiin polttoaineisiin.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva uusi laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Lakia sovelletaan sellaisiin polttoaineen toimittajiin, jotka toimittavat kulutukseen kalenterivuoden aikana enemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai energiasisällöltään vastaavan määrän kaasumaisia polttoaineita.

Uuden lain mukaan polttoaineen toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle vuosittain kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden määrä- ja päästötietoja. Polttoaineen toimittajan on muun muassa laskettava vuosittaisen raportoinnin yhteydessä kaikkien kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt.Niiden perusteella lasketaan polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti eli energiayksikköä kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt. Käytettävä laskentamenetelmä on määritelty EU-direktiiveissä. Laskennassa otetaan huomioon hiilidioksidi-, typpioksiduuli- ja metaanipäästöt, jotka syntyvät polttoaineen tuotannossa tai viljelyssä, kuljetuksessa, jalostamisessa tai poltossa.

Vähentämisvelvoite vuodelle 2020.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevassa laissa säädetään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteesta. Vähentämisvelvoitteen mukaan polttoaineen toimittajien on vähennettävä polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 6 prosentilla 31.12.2020 mennessä. Vertailutasona käytetään vuotta 2010. Vähentämisvelvoite kohdistuu ainoastaan vuoteen 2020, mutta polttoaineiden määrä- ja päästötietojen raportointi alkaa jo vuodesta 2017 ja jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen.

Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetin perusteella seurataan polttoaineen toimittajan vähentämisvelvoitteen saavuttamista. Polttoaineen toimittajan keinoina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat biopolttoaineiden tai muiden vähähiilisten polttoaineiden luovuttaminen kulutukseen sekä öljyntuotannon alkuvaiheen tehostamistoimenpiteet. Polttoaineen toimittaja voi myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjään toimittamalla sähköä tieliikenteen käyttöön tai biopolttoaineita lentoliikenteen käyttöön.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite.

Energiaviraston arvio on, että biopolttoaineiden kulutukseen luovuttaminen on Suomessa keskeisin keino kuuden prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteen saavuttamisessa. Suomessa on käytössä biopolttoaineiden jakeluvelvoite liikenteen uusiutuvan energian edistämiseksi. Se tarkoittaa sitä, että polttoaineen toimittajien on luovutettava kulutukseen biopolttoaineita fossiilisten polttoaineiden ohella.

Biopolttoaineiden kulutukseen luovutettava tavoitetaso eli jakeluvelvoite nousee tasaisesti 20 prosenttiin vuonna 2020. Tänä vuonna biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 15 prosenttia jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite kohdistuu samoihin polttoaineen toimittajiin, jotka kuuluvat liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain soveltamisalaan. Lisäksi uuden lain soveltamisalaan kuuluu Gasum, joka ei ole jakeluvelvollinen.

Energiavirastolta uutta ohjeistusta polttoaineen toimittajille.

Energiavirasto on julkaissut polttoaineen toimittajille ohjeistusta tietojen raportoimista varten. Ne löytyvät Energiaviraston sivuilta. Ensimmäisen kerran polttoaineiden tietoja raportoidaan vuonna 2017 kulutukseen luovutettujen polttoaineiden osalta, ja polttoaineen toimittajien tulee jättää raportit Energiavirastolle kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Tämän jälkeen tiedot raportoidaan aina kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä – samaan aikaan kestävyyskriteeriselvitysten kanssa. Koska kestävyyskriteeriselvityksissä raportoitavat tiedot ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukaan raportoitavat tiedot ovat osin samoja, Energiavirasto tulee yhdistämään raportointipohjat toisiinsa. Jatkossa polttoaineen toimittajien on siis mahdollista jättää virastolle yhdellä ilmoituksella kestävyyskriteeriselvitys ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukainen selvitys polttoaineista.

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018) tuli voimaan 16.3.2018.

Lailla pannaan täytäntöön polttoaineiden laatudirektiivin eli FQD:n 7 a  artikla kansallisessa lainsäädännössä.

Lue myös

Ilmasto

Tukien tarjouskilpailuilla potkua tieliikenteen tankkaus- ja latausinvestoinneille

Energiavirasto järjestää dynaamisia eli perättäisiä tarjouskilpailuja, joiden voittajat saavat tukea tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien tankkaus- ja latausinvestoinneille. Suomi tarvitsee investointeja päästäkseen EU:n tavoitteisiin suurteholatureiden määrästä, tehosta ja sijainnista valtateiden varsilla.

09/2022

Ilmasto

Ostan uusiutuvaa sähköä, mutta aina ei tuule eikä aurinko paista - mistä on kyse?

Kuluttaja voi olla varma, että hänen ostamansa määrä vaikkapa tuulivoimalla tuotettua sähköä todella tuotetaan markkinoille. Miten energian alkuperä varmennetaan?

06/2022

Ilmasto

Suomi ylitti kirkkaasti EU:n tavoitteet energiatehokkuudessa

Valtion, elinkeinoelämän ja kuntien energiatehokkuussopimukset ovat olleet keskeisiä Suomen vuodelle 2020 asetettujen energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa. Vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön perustuva malli toimii jatkossakin, vaikka haasteet kovenevat.

06/2022