Ilmasto

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva laki astui voimaan

Energiavirasto on toimeenpannut kevään aikana uutta lainsäädäntöä, joka tähtää liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämiseen.

05/2018

teksti Aino-Mari Keskinen

kuvat Unsplash

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tuli voimaan maaliskuussa 2018. Aiemmin Energiaviraston toiminta-alueeseen ovat kuuluneet ainoastaan liikenteen biopolttoaineet ja niiden kestävyyden valvonta, mutta uuden lain myötä viraston toiminta-alue laajenee myös liikenteen fossiilisiin polttoaineisiin.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskeva uusi laki koskee moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, liikkuvissa työkoneissa, maa- ja metsätaloustraktoreissa sekä sisävesillä kulkevissa sisävesialuksissa ja huviveneissä käytettäviä polttoaineita. Lakia sovelletaan sellaisiin polttoaineen toimittajiin, jotka toimittavat kulutukseen kalenterivuoden aikana enemmän kuin miljoona litraa nestemäisiä polttoaineita tai energiasisällöltään vastaavan määrän kaasumaisia polttoaineita.

Uuden lain mukaan polttoaineen toimittajien tulee raportoida Energiavirastolle vuosittain kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden määrä- ja päästötietoja. Polttoaineen toimittajan on muun muassa laskettava vuosittaisen raportoinnin yhteydessä kaikkien kulutukseen luovuttamiensa polttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt.Niiden perusteella lasketaan polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetti eli energiayksikköä kohti lasketut kasvihuonekaasupäästöt. Käytettävä laskentamenetelmä on määritelty EU-direktiiveissä. Laskennassa otetaan huomioon hiilidioksidi-, typpioksiduuli- ja metaanipäästöt, jotka syntyvät polttoaineen tuotannossa tai viljelyssä, kuljetuksessa, jalostamisessa tai poltossa.

Vähentämisvelvoite vuodelle 2020.

Liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevassa laissa säädetään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteesta. Vähentämisvelvoitteen mukaan polttoaineen toimittajien on vähennettävä polttoaineiden elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 6 prosentilla 31.12.2020 mennessä. Vertailutasona käytetään vuotta 2010. Vähentämisvelvoite kohdistuu ainoastaan vuoteen 2020, mutta polttoaineiden määrä- ja päästötietojen raportointi alkaa jo vuodesta 2017 ja jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen.

Polttoaineen toimittajan kasvihuonekaasuintensiteetin perusteella seurataan polttoaineen toimittajan vähentämisvelvoitteen saavuttamista. Polttoaineen toimittajan keinoina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ovat biopolttoaineiden tai muiden vähähiilisten polttoaineiden luovuttaminen kulutukseen sekä öljyntuotannon alkuvaiheen tehostamistoimenpiteet. Polttoaineen toimittaja voi myös vähentää kasvihuonekaasupäästöjään toimittamalla sähköä tieliikenteen käyttöön tai biopolttoaineita lentoliikenteen käyttöön.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite.

Energiaviraston arvio on, että biopolttoaineiden kulutukseen luovuttaminen on Suomessa keskeisin keino kuuden prosentin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteen saavuttamisessa. Suomessa on käytössä biopolttoaineiden jakeluvelvoite liikenteen uusiutuvan energian edistämiseksi. Se tarkoittaa sitä, että polttoaineen toimittajien on luovutettava kulutukseen biopolttoaineita fossiilisten polttoaineiden ohella.

Biopolttoaineiden kulutukseen luovutettava tavoitetaso eli jakeluvelvoite nousee tasaisesti 20 prosenttiin vuonna 2020. Tänä vuonna biopolttoaineiden jakeluvelvoite on 15 prosenttia jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Biopolttoaineiden jakeluvelvoite kohdistuu samoihin polttoaineen toimittajiin, jotka kuuluvat liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain soveltamisalaan. Lisäksi uuden lain soveltamisalaan kuuluu Gasum, joka ei ole jakeluvelvollinen.

Energiavirastolta uutta ohjeistusta polttoaineen toimittajille.

Energiavirasto on julkaissut polttoaineen toimittajille ohjeistusta tietojen raportoimista varten. Ne löytyvät Energiaviraston sivuilta. Ensimmäisen kerran polttoaineiden tietoja raportoidaan vuonna 2017 kulutukseen luovutettujen polttoaineiden osalta, ja polttoaineen toimittajien tulee jättää raportit Energiavirastolle kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Tämän jälkeen tiedot raportoidaan aina kalenterivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä – samaan aikaan kestävyyskriteeriselvitysten kanssa. Koska kestävyyskriteeriselvityksissä raportoitavat tiedot ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukaan raportoitavat tiedot ovat osin samoja, Energiavirasto tulee yhdistämään raportointipohjat toisiinsa. Jatkossa polttoaineen toimittajien on siis mahdollista jättää virastolle yhdellä ilmoituksella kestävyyskriteeriselvitys ja liikennepolttoaineiden päästöjen vähentämistä koskevan lain mukainen selvitys polttoaineista.

Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä (170/2018) tuli voimaan 16.3.2018.

Lailla pannaan täytäntöön polttoaineiden laatudirektiivin eli FQD:n 7 a  artikla kansallisessa lainsäädännössä.

Lue myös

Ilmasto

Uusiutuvan energian osuus jatkaa kasvuaan

Uusiutuvan energian tuotanto oli Suomessa viime vuonna ennätykselliset 159 terawattituntia eli noin 43 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla (tammi‒kesäkuu) palattiin koronavuosia edeltäneelle tasolle, eli uusiutuvan energian osuus oli 40 prosenttia.

12/2022

Ilmasto

Jakeluvelvoitteella liikenteen hiilidioksidipäästöjä alemmas

Jakeluvelvoite on keskeisin liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamisen keino Suomessa. Jakeluvelvoitteen tarkoitus on edistää tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden korvaamista kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla polttoaineilla. Polttoaineiden suurimmat jakelijat ovat velvoitettuja huolehtimaan siitä, että myytävästä polttoaineesta 34 prosenttia on bio- tai sähköperäistä vuonna 2030.

12/2022

Ilmasto

Alkuperätakuut varmistavat uusiutuvan lämmön ja hukkalämmön alkuperän

Lämpöä tuotetaan erilaisilla energialähteillä. Kodin lämmitykseen käytettävän lämmön alkuperään voi sähkön alkuperän tavoin vaikuttaa monin tavoin. Alkuperätakuilla voi varmistaa, että lämpöenergia on peräisin uusiutuvista energialähteistä tai hukkalämpöä.

12/2022