Energiamarkkinat

Komission kaasupaketti luo edellytykset uusiutuvalle ja vähähiiliselle kaasunkäytölle

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2021 kaasupaketin, joka on ensimmäinen merkittävä muutos EU:n kaasumarkkinasääntelyyn sitten vuoden 2009 ja kolmannen energiapaketin hyväksymisen. Kaasupaketin kaksi keskeisintä lainsäädäntöehdotusta ovat direktiivi- ja asetusehdotus uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista.

04/2022

teksti Buket Hertti

kuvat Pixabay

Komission esitys käsittelee nykyisen maakaasun sisämarkkinoita koskevan kaasumarkkinadirektiivin sekä EU:n kaasun sisämarkkina-asetuksen uudelleenlaadintaa. Pakettiin sisältyy myös ehdotus uudeksi energiasektorin metaanipäästöjen vähentämistä koskevaksi asetukseksi.

Ehdotuksilla pyritään moitteettomasti toimiviin energian sisämarkkinoihin, jotta voidaan taata toimitusvarmuus, kilpailukyky ja kohtuuhintainen energia kuluttajille. Vetymarkkinoita koskevaa sääntelyä komissio ehdottaa nyt ensimmäistä kertaa.

Komissio esittää kaasun sisämarkkina-asetusta koskevan ehdotuksen yhteydessä lisäsäännöksiä kaasun toimitusvarmuusvarastoista ja vapaaehtoisista yhteisistä kaasuhankinnoista sekä ehdottaa REMIT-asetuksen muuttamista siten, että sen soveltamisalaan lisättäisiin myös vetymarkkinat.

Komission mukaan kaasupaketilla luodaan ennen kaikkea edellytykset uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen pääsylle energiajärjestelmään – tämä mahdollistaa asteittaisen irtaantumisen fossiilisesta maakaasusta. Tavoite edistää myös EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteita ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. Ehdotukset tukevat EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa. Komissio kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan fossiilisen maakaasun asteittaisen ja oikea-aikaisen käytöstä poistamisen aina, kun sähköistäminen tai siirtyminen uusiutuviin tai vähähiilisiin kaasuihin on mahdollista. Komissio ehdottaa, että pitkäaikaisille kaasusopimuksille asetetaan raja, jota ei pitäisi voida pidentää vuoden 2049 jälkeen.

Lisäksi dramaattisesti muuttuneesta geopoliittisesta tilanteesta johtuen, komissio antoi kaasupaketin jälkeen 23.3.2022 ehdotuksen kaasun toimitusvarmuusasetuksen sekä kaasun sisämarkkina-asetuksen muuttamisesta. Ehdotuksella pyritään parantamaan kaasun toimitusvarmuutta sekä varmistamaan, ettei EU:ssa olevaa kaasun varastointikapasiteettia jää käyttämättä. Tätä varten komissio esittää EU:n jäsenmaissa oleville kaasuvarastoille pakollisia vähimmäistäyttötasoja ennen seuraavaa talvea 2022-2023 ja sitä seuraavina talvikausina. Ehdotukseen sisältyy myös kaasuvarastojen operaattoreiden pakollinen sertifiointi. Tavoitteena hyväksyä asetusehdotus mahdollisimman nopealla aikataululla.

Kaasupaketin keskeisin sisältö ja uudistukset

  • vetymarkkinoita koskevan oikeudellisen kehyksen luominen
  • uusiutuvien ja vähähiilisten kaasujen syöttämisen helpottaminen nykyiseen kaasuverkkoon
  • nykyisen sääntelykehyksen yksinkertaistaminen yhdenmukaistamalla kaasumarkkinoita ja -infrastruktuuria koskevaa sääntelyä vuonna 2019 hyväksytyn sähköalaa koskevan sääntelyn kanssa
  • sektori-integraation ja energiaverkkojen yhteissuunnittelun edistäminen
  • fossiilisesta maakaasusta pois siirtymisen mahdollistaminen
  • kaasun kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • kuluttajien ja energiayhteisöjen aseman parantaminen

Uudistamisprosessi on käynnissä

Eduskunta yhtyi erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston EU:n neuvoston neuvotteluissa esittämään Suomen kantaan kaasupaketin lainsäädäntöehdotuksista. Valiokuntien lausuntojen mukaan myös kaasusektori on muutettava vähähiiliseksi ja ilmastoneutraaliksi EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi huomiota kiinnitettiin Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä kiristyneeseen geopoliittiseen ja –taloudelliseen tilanteeseen, jolla on vaikutusta kaasumarkkinaan energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta.

Kaasupakettiin sisältyvät ehdotukset käsitellään SEUT 294 artiklan mukaisessa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, eli päätös hyväksymisestä tehdään määräenemmistöllä ja Euroopan parlamentti sekä neuvosto osallistuvat lainsäädäntötyöhön yhdenvertaisina.

Kaasumarkkinoita koskevan sääntelyn uudistamisprosessi on jo lähtenyt käyntiin: komissio esitteli paketin helmikuussa, mutta ehdotusten hyväksyntää voitaneen odottaa aikaisintaan vuoden 2023 loppupuolella. Toimitusvarmuutta koskevan asetusehdotuksen käsittely on nopeampaa asian kiireellisyyden vuoksi.

 

Lue myös

Energiamarkkinat

Häiriöihin sähköverkossa on varauduttu suunnitelmallisesti

Erilaisiin sähköverkkoon kohdistuviin häiriöihin varautuminen on kriittinen osa sähköverkkoyhtiöiden toimintaa. Tämän talven mahdollinen sähköpulatilanne on harvinainen, mutta siihen on varauduttu.

12/2022

Energiamarkkinat

Mitä tapahtui sähkömarkkinoilla vuonna 2022?

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen energiavuosi. Energiajärjestelmää ravisteli erityisesti kaasun, sähkön, öljyn, kivihiilen sekä puupolttoaineiden tuonnin päättyminen Venäjältä. Äkillinen muutos vaikutti koko energiajärjestelmään sekä sähkömarkkinoihin monella tapaa.

03/2023

Energiamarkkinat

Ovatko sähkömarkkinat rikki? 10 kysymystä sähkömarkkinoista

Poikkeuksellisen korkea sähkön hinta ja suuret hintavaihtelut kurittivat niin kotitalouksia kuin yrityksiä vuonna 2022. Hintakehitys ja sähkön toimitusvarmuus olivat hetkittäin suuria kysymysmerkkejä ja loivat epävarmuutta kuluttajien ja yritysten arkeen. Syytä on haettu toimimattomista markkinoista. Toimivatko sähkömarkkinat niin kuin niiden pitäisi toimia?

03/2023