Energiamarkkinat

Manipuloidaanko energiamarkkinoita? Näin tukkumarkkinoita valvotaan Energiavirastossa

Kansainväliset velvoitteet kieltävät sähkö- ja maakaasumarkkinoiden manipuloinnin sekä sisäpiiritiedon väärinkäytön. Tavoitteena velvoitteilla on varmistaa kysynnän ja tarjonnan tasapainoinen vuorovaikutus tukkumarkkinahintoihin. Tämän toteutumista Suomessa valvoo Energiavirasto.

02/2024

teksti Anu Rantama

kuvat Canva

Energiavirasto seuraa ja valvoo sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoita jatkuvasti yhdessä energiapörssien valvontayksiköiden sekä EU:n yhteistyöviraston kanssa. Valvonta pohjautuu Euroopan unionin REMIT-asetukseen.

REMIT-asetus kieltää sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoiden manipuloinnin sekä sisäpiiritiedon väärinkäytön ja velvoittaa markkinatoimijat julkaisemaan hallussaan olevan sisäpiiritiedon. Lisäksi asetus velvoittaa energian tukkumarkkinakauppaa käyvät osapuolet rekisteröitymään kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja ilmoittamaan tukkutason energiatuotteilla tekemänsä liiketoimet Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACERille.

Valvonnan tavoitteena toimivat ja avoimet markkinat

REMIT-asetuksen ja siihen pohjaavan markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että tukkumarkkinahinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan tasapainosta eikä markkinoiden väärinkäytöstä voi saada etua. Tarkoituksena on siis, että kuluttajat ja muut markkinaosapuolet voivat luottaa sähkö- ja kaasumarkkinoiden eheyteen. Luotettava tukkumarkkinoiden toiminta on kaikkien osapuolten etu.

Todellisen kysynnän ja tarjonnan tasapainon varmistamiseksi kiellettyä on esimerkiksi yritys vaikuttaa tukkuhintoihin keinotekoisesti sekä väärien ja harhaanjohtavien viestien antaminen energiatuotteiden tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta.

Korkeat hintapiikit eivät kuitenkaan ole itsessään osoitus markkinoiden väärinkäytöstä.

– On tärkeää erottaa toisistaan markkinoiden väärinkäytökset ja markkinoiden normaalit kysynnän ja tarjonnan muutokset. Esimerkiksi sähkömarkkinoilla sään mukaan vaihtelevan tuotannon määrä on kasvanut, ja samalla säädettävän kapasiteetin osuus pienentynyt. Tarjonnan ollessa niukkaa kysyntään nähden hinnat voivat nousta, jotta tasapaino kyetään saavuttamaan. Vastaavasti ylitarjontatilanteissa hinnat voivat jäädä hyvin alhaisiksi, kuvailee Energiaviraston Markkinat-ryhmän johtaja Antti Paananen.

Tukkumarkkinoiden seuraaminen toimii tiedolla

Sähkön ja maakaasun tukkumarkkinoita seurataan Energiavirastossa jatkuvasti käyttäen laajasti eri lähteistä saatavilla olevaa tietoa. Seurantaan käytetään mm. markkinatoimijoiden ACERille raportoimia tietoja tukkumarkkinoilla tehdyistä kaupoista ja niihin liittyvistä toimeksiannoista, kuten markkinaosapuolten tekemistä tarjouksista. Lisäksi markkinaseurannassa hyödynnetään aktiivisesti Urgent Market Message (UMM) -alustoille markkinaosapuolten julkaisemia energian tukkuhintoihin vaikuttavia markkinatietoja sekä muuta julkista tai ei-julkista tietoa markkinoista ja niihin vaikuttavista taustatekijöistä.

– Energiavirastossa on erittäin hyvää tukkumarkkinoiden tuntemusta ja osaamista, jota myös kehitetään jatkuvasti. Meillä on hyvä käsitys siitä, millainen toiminta tukkumarkkinoilla näyttää epäilyttävältä, Paananen kertoo.

Osaamista kehitetään toimimalla tiiviisti muiden markkinoita seuraavien ja valvovien tahojen verkostoissa. Virasto käy tiivistä vuoropuhelua ja vaihtaa kokemuksia markkinavalvonnasta ja havaituista väärinkäytöksistä niin kotimaisten että muiden EU-maiden energiaviranomaisten kanssa.

Energiavirasto ei ole ainoa taho, joka valvoo energian tukkumarkkinoita. Seurantaa tekevät myös ACER, sähkö- ja kaasupörssit sekä kantaverkkoyhtiöt, joilla on kaikilla valmius havaita mahdolliset markkinamanipulaatiot ja ilmoittaa niistä Energiavirastoon. Usean tahon tekemällä seurannalla varmistetaan, että rikkomukset pystytään tunnistamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Epäilyt tutkitaan – rikkomuksista voidaan määrätä seuraamusmaksuja

Energiavirasto vastaa Suomessa REMIT-asetuksen noudattamisesta ja arvioi, milloin joku taho on rikkonut velvoitteitaan. Euroopan unionin laajuudessa valvontaa ja tehtyjä tulkintoja koordinoi ACER.

– Valvonta edellyttää laajan markkinaosaamisen lisäksi myös vahvaa lainsäädäntöosaamista, jota meillä on paljon. Kokemuksista, havainnoista ja tulkinnoista jaetaan aktiivisesti tietoa kansainvälisten kollegojen kanssa. Valvontamenetelmiä ja -työkaluja kehitetään jatkuvasti, Paananen kuvailee.

Energiavirasto käynnistää tutkinnan, jos tehtyjen analyysien perusteella syntyy epäilys REMIT-asetuksen rikkomisesta. Tutkinnassa noudatetaan tarkasti lainsäädäntöä, jotta myös tutkittavana olevan asianosaisen oikeudet turvataan. Virasto käyttää tarvittaessa tutkinnassa laajoja tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksiaan.

REMIT-asetuksen rikkominen ei edellytä tahallisuutta. Myös vahingossa tehty virheellinen tarjous tukkumarkkinoilla voidaan katsoa markkinamanipulaatioksi.

REMIT-asetuksen rikkomuksen seuraamuksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Energiavirasto esittää päätöksessään seuraamukset, jossa huomioidaan rikkomuksen laatu, kesto, laajuus ja moitittavuuden aste. Markkinamanipulaatiosta, sisäpiiritiedon väärinkäytöstä tai sisäpiiritiedon julkaisematta jättämisestä voidaan määrätä voimakkaitakin seuraamuksia. Enimmillään yritykselle voidaan esittää seuraamusmaksua, joka on 10 prosenttia liikevaihdosta. Seuraamusmaksua voidaan esittää myös yksittäisille rikkomuksen tehneille henkilöille. Markkinaoikeus määrää seuraamusmaksut viraston esityksen pohjalta.

Valvonnassa käytetty tieto enimmäkseen salassa pidettävää

Energiaviraston valvonta pohjaa suurelta osin ACERin keräämään tietoon, johon markkinatoimijoiden on REMIT-asetuksen perusteella raportoitava tukkumarkkinoilla tehdyistä kaupoista ja toimeksiannoista. ACER voi antaa pääsyoikeuden keräämiin tietoihin on ainoastaan kansallisille viranomaisille, jotka täyttävät heidän määrittelemät tietoturvaa koskevat vaatimukset. Tietoa voidaan käyttää ainoastaan valvontatehtäviin, eikä viranomaiset voi jakaa tietoa eteenpäin kuin koosteina, joista ei ole tunnistettavina yksittäisiä toimijoita tai kauppapaikkoja.

ACER voi myös jakaa tietoaan nähtäville esimerkiksi tieteellistä tarkoitusta varten. Tämä on kuitenkin järjestetty käytännössä vain niin, että dataa voi käydä katsomassa ACERin konttorilla Ljubljanassa.

REMIT-asetus on EU:n yhteinen

  • REMIT-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (1227/2011).
  • Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajat ja muut markkinaosapuolet voivat luottaa sähkö- ja kaasumarkkinoiden eheyteen, ja että tukkumarkkinahinnat ilmentävät tasapainoista ja kilpailukykyistä kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta eikä markkinoiden väärinkäytöstä voi saada etua.
  • Asetus kieltää sähkön ja kaasun tukkumarkkinoilla sisäpiiritiedon väärinkäytön ja markkinamanipulaation sekä velvoittaa markkinatoimijoille julkaisemaan hallussaan olevan sisäpiiritiedon.
  • Asetus velvoittaa tukkumarkkinoilla liiketoimia suorittavat markkinaosapuolet rekisteröitymään jäsenvaltion kansallisen sääntelyviranomaisen ylläpitämään rekisteriin, josta tiedot toimitetaan ACER:n ylläpitämään EU-laajuiseen markkinaosapuolirekisteriin.
  • Asetus velvoittaa markkinaosapuolet raportoimaan ACER:lle tukkumarkkinoilla tekemänsä liiketoimet ja toimeksiannot myös kahdenvälisistä kaupoista.
  • Asetuksen velvoitteiden noudattamisen tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ovat kansallisilla sääntelyviranomaisilla eli Suomessa Energiavirastolla.

Lue myös

Energiamarkkinat

Häiriöihin sähköverkossa on varauduttu suunnitelmallisesti

Erilaisiin sähköverkkoon kohdistuviin häiriöihin varautuminen on kriittinen osa sähköverkkoyhtiöiden toimintaa. Tämän talven mahdollinen sähköpulatilanne on harvinainen, mutta siihen on varauduttu.

12/2022

Energiamarkkinat

Mitä tapahtui sähkömarkkinoilla vuonna 2022?

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen energiavuosi. Energiajärjestelmää ravisteli erityisesti kaasun, sähkön, öljyn, kivihiilen sekä puupolttoaineiden tuonnin päättyminen Venäjältä. Äkillinen muutos vaikutti koko energiajärjestelmään sekä sähkömarkkinoihin monella tapaa.

03/2023

Energiamarkkinat

Ovatko sähkömarkkinat rikki? 10 kysymystä sähkömarkkinoista

Poikkeuksellisen korkea sähkön hinta ja suuret hintavaihtelut kurittivat niin kotitalouksia kuin yrityksiä vuonna 2022. Hintakehitys ja sähkön toimitusvarmuus olivat hetkittäin suuria kysymysmerkkejä ja loivat epävarmuutta kuluttajien ja yritysten arkeen. Syytä on haettu toimimattomista markkinoista. Toimivatko sähkömarkkinat niin kuin niiden pitäisi toimia?

03/2023