Energiamarkkinat

Maakaasumarkkinoiden avautuminen osa laajempaa EU:n energiapolitiikkaa

Avoimien markkinoiden ja uusien kaasun hankintalähteiden ansiosta kaasun saatavuus paranee ja kilpailu tehostuu. Ensi vuodesta lähtien myös kuluttajilla on mahdollisuus kilpailuttaa kaasuntoimittajansa.

10/2019

teksti Meri-Katriina Pyhäranta

kuvat Baltic Connector Oy

Euroopan unionin energiapolitiikan kulmakiviä ovat energian toimitusvarmuus, tehokkaat ja toimivat sisämarkkinat sekä energian tuotannon ja käytön kestävyys. Energiamarkkinoiden keskeisiä tavoitteita ovat siten energian saatavuus keskeytymättömästi ja kohtuulliseen hintaan, energiamarkkinoiden kilpailukyky ja tehokkuus, energiatehokkuuden parantaminen ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen. Nämä tavoitteet ovat myös keskeisessä asemassa Suomen maakaasumarkkinoiden avautuessa kilpailulle vuoden 2020 alussa.

Vuosien ajan kaikki Suomessa käytetty maakaasu on ollut peräisin Venäjältä. Vaikka kaasun toimitus Venäjältä Suomeen on sujunut luotettavasti, riippuvuus Venäjästä ainoana kaasun hankintalähteenä on herättänyt huolta maakaasun toimitusvarmuuden haavoittuvuudesta. Kilpailua maakaasun tukkumarkkinoilla ei ole käyty nimeksikään, sillä yksi vertikaalisesti integroitunut yhtiö on vastannut sekä kaasun maahantuonnista että kaasun siirtoon käytettävästä siirtoverkosta. Näin siitä huolimatta, että Euroopan unioni antoi jo 1990-luvun lopulla ensimmäisen energiapakettinsa energiamarkkinoiden avaamiseksi ja kilpailun tehostamiseksi. Syy Suomen maakaasumarkkinoiden kehityksen hitauteen on kuitenkin ollut selvä. Ilman yhteyttä muihin Euroopan unionin jäsenmaihin markkinoiden eristäytyneisyyttä ei ole voitu päättää.

Markkina odottaa toimijoita

Vuoden 2020 alussa käyttöön otettavan Balticconnector-yhdysputken ja viime vuosina rakennettujen LNG-terminaalien ansiosta kaasua voidaan jatkossa hankkia myös muista lähteistä kuin Venäjältä. Uusien kaasun hankintalähteiden ja avoimien markkinoiden ansiosta kaasun saatavuus ja hinnoittelu eivät jatkossa ole enää harvojen toimijoiden käsissä. Kilpailu tehostuu, kun siirtoverkko eriytetään kaasun maahantuonnista ja sitä kautta uusille toimijoille tulee mahdollisuus toimittaa kaasua avoimilla ja tasapuolisilla ehdoilla Suomen maakaasujärjestelmässä. Kaasun kuluttajat saavat mahdollisuuden kilpailuttaa ja valita kaasun toimittajansa, ja siten myös vaikuttaa ostamansa kaasun hintaan. Lisäksi kaasu voidaan nähdä yhtenä väliaikaisena ratkaisuna vähähiilisyyteen, jos kivihiilen käyttö korvataan yhä enenevässä määrin pienempipäästöisellä maakaasulla.

Toki avautuvien maakaasumarkkinoiden hyödyt tulevat näkyväksi vasta, kun markkinat ovat avautuneet ja kaasun toimitukset Suomen maakaasujärjestelmässä alkavat uuden markkinamallin mukaisesti. Toivottavaa on, että markkinoille tulisi mahdollisimman paljon uusia toimijoita ja että kaasua alettaisiin merkittävässä määrin tuoda myös muualta kuin Imatran rajapisteen kautta. Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan maakaasumarkkinat kehittyvät ja mikä on maakaasun – ja biokaasun – asema Suomen energiakentässä pitkällä aikavälillä.

Lue myös

Energiamarkkinat

Komission kaasupaketti luo edellytykset uusiutuvalle ja vähähiiliselle kaasunkäytölle

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2021 kaasupaketin, joka on ensimmäinen merkittävä muutos EU:n kaasumarkkinasääntelyyn sitten vuoden 2009 ja kolmannen energiapaketin hyväksymisen. Kaasupaketin kaksi keskeisintä lainsäädäntöehdotusta ovat direktiivi- ja asetusehdotus uusiutuvien kaasujen, maakaasun ja vedyn sisämarkkinoista.

04/2022

Energiamarkkinat

Sähkön myynnin ja jakelun yhteislaskutusta edistetään

Asiakkaiden mahdollisuuksia saada yksi sähkön myynnin ja jakelun sisältävä sähkölasku ollaan parantamassa. Energiaviraston asettama Älyverkkoforum on käsitellyt yhteislaskutuksen käytännön toimeenpanoa. Energiavirasto toimittaa kesäkuun aikana työ- ja elinkeinoministeriölle suositukset lainsäädännön jatkovalmisteluun.

06/2021

Energiamarkkinat

Kaasulla ja sähköllä on tärkeä rooli hiilivapaassa Euroopassa

Vähähiilisyystavoitteen saavuttaminen edellyttää sähkön, kaasun, kaukolämmön ja jäähdytyksen saumatonta yhteistoimintaa. Kansallisten rajojen ylittämisrajoitteita on purettava.

09/2020